Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pojawiły się informacje dotyczące terminów egzaminów dla osób ubiegających się o licencję syndyka w 2013 roku. Opublikowano także wykaz aktów prawnych i zalecanej literatury, z których wybrane będą stanowić podstawę opracowania pytań testowych na egzaminy.

Terminy egzaminów w 2013 r.

Minister Sprawiedliwości, na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji syndyka (Dz. U. Nr 123, poz. 850, z późn. zm.), wyznacza terminy egzaminów dla osób ubiegających się o licencję syndyka na rok 2013:

1. na dzień 15 kwietnia 2013 r., godz. 10:00

2. na dzień 21 października 2013 r., godz. 10:00

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu składa się do Ministra Sprawiedliwości na adres: Ministerstwo Sprawiedliwości, Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Skr. Poczt. 33, z dopiskiem „wniosek o dopuszczenie do egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka”.

Terminy

Termin do złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu upływa:

1. w dniu 1 marca 2013 r., w przypadku egzaminu, który odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2013 r.,

2. w dniu 6 września 2013 r., w przypadku egzaminu, który odbędzie się w dniu 21 października 2013 r.,

Opłata egzaminacyjna

Opłata egzaminacyjna wynosi 1 200,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych zero groszy). Opłatę należy wpłacić na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 – 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim: nr rachunku bankowego 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: „opłata za egzamin dla osób ubiegających się o licencję syndyka”.

Do wniosku o dopuszczenie do egzaminu należy dołączyć:

- kopię dokumentu potwierdzającego uzyskanie tytułu magistra lub zaświadczenie o ukończeniu wyższych studiów magisterskich albo równorzędnych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

- oświadczenie wnioskodawcy, że nie jest podejrzany albo oskarżony o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

- dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej, w przypadku dołączenia do wniosku o dopuszczenie do egzaminu dowodu wniesienia opłaty egzaminacyjnej w formie wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej, na wydruku tym zamieszcza się potwierdzoną własnoręcznym podpisem informację, że figurująca na nim kwota stanowi opłatę egzaminacyjną.

Ponadto wniosek powinien zawierać dane osobowe wnioskodawcy (imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, adres zameldowania, adres do korespondencji, numer telefonu kontaktowego).

Lista lektur obowiązujących na egzamin

Wykaz aktów prawnych i zalecanej literatury, z których wybrane będą stanowić podstawę opracowania pytań testowych na egzaminy dla osób ubiegających się o licencję syndyka w roku 2013 r.:

1. ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe,

2. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

3. ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy,

4. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,

5. ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego,

6. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,

7. ustawa z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych,

8. ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece,

9. ustawa z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze,

10. ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,

11. ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,

12. ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,

13. ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych,

14. ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali

15. ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,

16. ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów,

17. ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,

18. ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,

19. ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,

20. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa,

21. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe,

22. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji,

23. ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,

24. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego,

25. ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych,

26. ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,

27. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,

28. ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze,

29. ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,

30. ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych,

31. ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,

32. ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,

33. rozporządzenie Rady Ministrów z 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego,

34. ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy,

35. ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji syndyka,

36. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 października 2007 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby powołanej do wykonywania czynności syndyka, nadzorcy sądowego albo zarządcy,

37. ustawa z 6 maja 2010 r. o przywróceniu terminu do wypłaty świadczeń pracowniczych w Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

38. rozporządzenie Ministra Pracy i polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie wniosków o wypłatę zaliczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

39. ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego

40. J. Beksiak, Ekonomia – kurs podstawowy, C. H. Beck, Warszawa 2007,

41. R. W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004 (z wyłączeniem rozdziałów: 4, 5, 6, 15, 17, 18, 21, 22),

42. Restrukturyzacja ekonomiczna przedsiębiorstw (red. L. Dorozik), PWE. Warszawa 2006 (rozdziały: 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13),

43. E. Nowak, Rachunkowość – kurs podstawowy, PWE, Warszawa 2011 (rozdziały: 1, 2, 3, 13, 15, 16),

44. M. Sierpińska, T. Jachna Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 2007 r.

45. Wycena przedsiębiorstwa. Od teorii do praktyki, pod red. M. Panfila, A. Szablewskiego, wyd. Poltext, Warszawa, 2011, rozdziały: 2, 3, 4, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 22.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie ms.gov.pl