Jak przebiega elektroniczne postępowanie upominawcze?

Postępowanie rozpoczyna się od wniesienia przez powoda pozwu. Następnie sąd, w oparciu o wniesiony pozew, wydaje nakaz zapłaty, który nakazuje pozwanemu zapłacić powodowi żądaną przez niego kwotę lub wnieść w ciągu dwóch tygodni sprzeciw. Nakaz doręczany jest wraz z pozwem. Dopiero na tym etapie postępowania pozwany dowiaduje się o sprawie.

Jeśli pozwany nie sprzeciwi się nakazowi, ma on skutki prawomocnego wyroku sądowego. Z kolei jeżeli pozwany wniesie sprzeciw, wydany nakaz zapłaty traci moc i sprawa jest rozpoznawana w dalszym ciągu.

E-sąd, czyli co?

Sprawy w elektronicznym postępowaniu upominawczym rozpoznaje jeden sąd w kraju. Jest to Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie (VI Wydział Cywilny). To tradycyjny sąd, który jednak kontaktuje się ze stronami drogą elektroniczną oraz prowadzi akta sprawy w postaci elektronicznej. Internetowy portal dostępowy e-sądu znajduje się pod adresem: www.e-sad.gov.pl. Z uwagi na wykorzystanie w celu komunikacji internetu, nie ma znaczenia rzeczywiste miejsce położenia tego sądu.

Kiedy e-sąd nie wydaje nakazu zapłaty?

E-sąd nie wydaje nakazu, jeśli według treści pozwu roszczenie jest oczywiście bezzasadne, przytoczone okoliczności budzą wątpliwość, zaspokojenie roszczenia zależy od świadczenia wzajemnego lub miejsce pobytu pozwanego nie jest znane albo też wtedy, gdy doręczenie mu nakazu nie mogło nastąpić w kraju.

Nakaz zapłaty nie jest wydawany również wtedy, kiedy pozew ulega odrzuceniu, czyli:

● jeżeli droga sądowa jest niedopuszczalna,

● jeżeli o to samo roszczenie pomiędzy tymi samymi stronami sprawa jest w toku albo została już prawomocnie osądzona,

● jeżeli jedna ze stron nie ma zdolności sądowej,

● jeżeli powód nie ma zdolności procesowej, a nie działa za niego przedstawiciel ustawowy,

● jeżeli w składzie organów jednostki organizacyjnej będącej powodem zachodzą braki uniemożliwiające jej działanie.

Z powodu braku zdolności sądowej jednej ze stron albo zdolności procesowej powoda i niedziałania przedstawiciela ustawowego lub braku w składzie organów jednostki organizacyjnej będącej powodem, uniemożliwiającego jej działanie, sąd odrzuci pozew dopiero wówczas, gdy brak nie będzie uzupełniony zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.

Jakich spraw można dochodzić w elektronicznym postępowaniu upominawczym?

W elektronicznym postępowaniu upominawczym można dochodzić tylko spraw o roszczenia pieniężne. Nie ma innych ograniczeń co do rodzaju roszczeń. Konstrukcja internetowego portalu dostępowego nie pozwala jednak wpisać jako dochodzonej kwoty większej niż 100 mln złotych.

Jak wnieść pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym?

Pozwy w elektronicznym postępowaniu mogą być wnoszone wyłącznie drogą elektroniczną, czyli za pomocą systemu teleinformatycznego – internetowego portalu dostępowego e-sądu (www. e-sad.gov.pl). W celu wniesienia pozwu konieczne jest uprzednie założenie konta w internetowym portalu dostępowym e-sądu. Należy również zaopatrzyć się w podpis elektroniczny. Zwykły podpis elektroniczny, wystarczający do podejmowania czynności w e-sądzie, można pobrać wraz z certyfikatem poprzez internetowy portal dostępowy e-sądu.

Pozew wnosi się z poziomu konta w internetowym portalu dostępowym e-sądu. Wypełnić należy stosowane rubryki elektronicznego formularza pozwu. Pozew należy opłacić zgodnie ze wskazówkami określonymi w internetowym portalu dostępowym e-sądu.Dzięki kontu można również śledzić przebieg sprawy i odbierać doręczenia elektroniczne od sądu.

Kto może wnosić pisma procesowe drogą elektroniczną?

Każdy może wszcząć sprawę w elektronicznym postępowaniu upominawczym. W trakcie postępowania powód wszystkie pisma procesowe musi jednak wnosić drogą elektroniczną. Pisma niewniesione tą drogą nie wywołują skutków prawnych, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma do sądu. Nie wystarczy przy tym wysłanie pisma poprzez e-maila, lecz należy skorzystać z konta w internetowym portalu dostępowym e-sądu.

Pozwany może też w każdej chwili rozpocząć wnoszenie pism drogą elektroniczną. Jeśli to uczyni, odtąd wszystkie jego pisma muszą być wnoszone w taki sposób, w przeciwnym razie, podobnie jak w przypadku powoda, pisma nie wywołują skutków prawnych.

Jednak jeśli pozwany nie jest zainteresowany drogą elektroniczną, konsekwentnie przez całe postępowanie może wnosić pisma drogą tradycyjną, czyli poprzez zwykłą (papierową) pocztę.

Jak podpisać pismo procesowe w postaci elektronicznej?

W elektronicznym postępowaniu upominawczym pisma procesowe należy podpisać zwykłym podpisem elektronicznym lub bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Wnoszący pismo decyduje, jaki wybrać rodzaj podpisu. Wystarczy posłużenie się zwykłym podpisem elektronicznym zaopatrzonym w certyfikat pobrany z internetowego portalu dostępowego e-sądu.

Czym różni się elektroniczny nakaz od zwykłego nakazu zapłaty?

Nakaz zapłaty wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym różni się od nakazu wydanego w zwykłym postępowaniu upominawczym jedynie postacią (formą). Treść nakazu w obu postępowaniach jest taka sama. Tym samym nakaz zapłaty w obu postępowaniach wywiera identyczne skutki prawne.

Elektroniczny nakaz zapłaty dostępny jest poprzez zakładkę „Dostęp do akt sprawy i nakazów” w internetowym portalu dostępowym e-sądu. Jest dostępny dla każdego posiadający właściwy kod dostępu. Nakaz zapłaty wraz z pozwem doręczany jest pozwanemu przez sąd w postaci wydruku.