Zgodnie z art. 75 par. 3 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2001 r. nr 98, poz. 1070 z późn. zm. – dalej: u.s.p.) decyzję w sprawie przeniesienia sędziego w przypadku m.in. zniesienia danego sądu lub wydziału zamiejscowego wydaje minister sprawiedliwości. Przysługuje na nią odwołanie do Sądu Najwyższego. Problem w tym, że przepisy nie określają, jaki jest status żalącego się na decyzję ministra sędziego.

KRS: trzeba pracować

„Przepisy nie zawierają uregulowania w przedmiocie wstrzymania wykonalności decyzji ministra sprawiedliwości, aż do rozpoznania odwołania złożonego w trybie art. 75 par. 4 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych” – podkreśla w swym stanowisku Krajowa Rada Sądownictwa. I dodaje, że skoro brak jest przepisów pozwalających na odroczenie wykonalności podjętej decyzji, podlega ona realizacji z chwilą w niej wskazaną. Bez oczekiwania na wynik postępowania odwoławczego.