Organy administracji publicznej, w tym Ministerstwo Sprawiedliwości i Ministerstwo Spraw Zagranicznych, powinny planować w swoich budżetach środki na szkolenia sędziów z zakresu stosowania Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka oraz orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Takie stanowisko podczas ostatniego spotkania w Krajowej Radzie Sądownictwa przedstawiło Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”.
– Istnieje ogromna potrzeba objęcia wszystkich sędziów sądów powszechnych gruntownym, rzetelnym i systematycznym szkoleniem z zakresu praw człowieka, takim, w które będą zaangażowane podmioty reprezentujące sferę publiczną i pozarządową.
Dotychczasowe programy szkoleń są niewystarczające, zaś samo kierowanie do sędziów publikacji zawierających orzeczenia ETPC nie prowadzi do przyswojenia problematyki praw człowieka w sposób sprzyjający stosowaniu Konwencji w codziennej praktyce orzeczniczej – podkreśla sędzia Jolanta Korwin-Piotrowska, wiceprezes SSP „Iustitia”
Dodaje, że w ponaddwudziestoletniej działalności stowarzyszenia, i to również po wejściu w życie w 2003 r. ustawy o działalności pożytku publicznego (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) nakładającej na organy administracji publicznej obowiązek współpracy z organizacjami pozarządowymi, nie zdarzyło się, aby środki publiczne trafiły do „Iustitii” i stanowiły źródło sfinansowania choćby jednego z licznych szkoleń.

Część sędziów kształci się podczas urlopu i za własne pieniądze

Z dotychczasowych doświadczeń wynika natomiast, że sędziowie uczestniczą w szkoleniach z zakresu praw człowieka na różnych zasadach. Część z nich jest delegowana do udziału przez prezesów sądów i koszty uczestnictwa pokrywane są ze środków budżetowych, część natomiast uczestniczy w ramach urlopu wypoczynkowego, pokrywając wydatki na szkolenie z własnych zasobów.
Taka sytuacja miała miejsce przy okazji organizowania przez Centrum Europejskie UW i Biuro Informacyjne Rady Europy szkoleń na temat „Stosowania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w orzecznictwie ETPC”.
– W związku z tym zarząd „Iustitii” postuluje, aby Ministerstwo Sprawiedliwości zapewniło wszystkim sędziom równy dostęp do szkoleń i jednolite zasady uczestnictwa w nich – akcentuje sędzia Korwin-Piotrowska.
Stowarzyszenie ma nawet konkretne propozycje. Uważa, że cykl szkoleń należałoby rozpocząć obligatoryjnym dla każdego z sędziów seminarium inicjującym ze studyjnym wyjazdem do Strasburga. Takie szkolenia były już organizowane i wystarczy skorzystać z tych doświadczeń.