Pan Jacek przebywa w zakładzie karnym. Ubiegał się przed sądem penitencjarnym o przerwę w odbywaniu kary. – Mam dwójkę małych dzieci, chciałbym być z nimi i wspomóc rodzinę. Niestety, sąd nie wyraził na to zgody. Czy mam szansę na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego? – pyta.
Sąd penitencjarny może udzielić skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego (SDE), o ile zostały spełnione poniższe warunki:
1) wobec skazanego orzeczono karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą jednego roku;
2) jest to wystarczające dla osiągnięcia celów kary;
3) skazany posiada określone miejsce stałego pobytu;
4) osoby pełnoletnie zamieszkujące wspólnie ze skazanym wyraziły na to zgodę;
5) odbywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie stoją na przeszkodzie możliwości techniczno-organizacyjne związane z wykonywaniem dozoru i warunki mieszkaniowe skazanego.
W tym trybie może odbywać karę zarówno ten, kto dopiero został skazany i jeszcze nie był osadzony w zakładzie karnym, jak i osoba już osadzona. Nie ma natomiast wpływu na rozstrzygnięcie sądu fakt, że ktoś ma na utrzymaniu rodzinę. Takie kryteria nie są badane. Na elektroniczną bransoletkę może także liczyć ten, komu wymierzono dwie lub więcej niepodlegających łączeniu kar pozbawienia wolności, które skazany ma odbyć kolejno, nieprzekraczających w sumie jednego roku. O odbywanie kary w SDE mogą się także ubiegać osoby, które mają orzeczoną zastępczą karę pozbawienia wolności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Chodzi o tych, którzy np. nie zapłacili grzywny i musieli za to odbyć karę pozbawienia wolności.
Podstawa prawna
Art. 6-7 ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 142, poz. 960).