Członkowie zarządu odpowiadają solidarnie ze spółką z o.o. za jej zobowiązania, gdy egzekucja przeciwko niej okazała się bezskuteczna. Kiedy można mówić o bezskutecznej egzekucji? Odpowiedzi na pytania udziela dr Sebastian Koczur, adwokat.
Bezskuteczność egzekucji nie występuje wyłącznie wówczas, gdy negatywnie zakończy się postępowanie egzekucyjne przeciwko spółce. Zachodzi także w razie wykazania, że stan majątkowy spółki z o.o. nie pozwala na zaspokojenie jej wierzyciela.
Nawet Sąd Najwyższy w swoim orzecznictwie przyjmuje szeroki zakres sytuacji, w których egzekucję prowadzoną przeciwko dłużnikowi uznaje się za bezskuteczną. W wyroku z 10 kwietnia 2008 r. (sygn. akt IV CSK 15/08) stwierdził np., że bezskuteczność egzekucji może okazać się w jakikolwiek sposób.