Czy warunkiem zgłoszenia do rejestru przedsiębiorców obniżenia kapitału zakładowego jest dołączenie do wniosku oświadczenia członków zarządu, że wierzyciele sprzeciwiający się obniżeniu są zaspokojeni lub zabezpieczeni?
Tak. Zgodnie z ustawą o KRS wniosek o dokonanie wpisów zmiany danych w rejestrze przedsiębiorców należy złożyć nie później niż w terminie 7 dni od zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu. Od tej reguły są jednak wyjątki. Odmienny termin na wniesienie wniosku dotyczy m.in. sytuacji, w której dochodzi do obniżenia kapitału zakładowego zarówno w spółce z o.o., jak i w spółce akcyjnej. Uzasadnione jest to potrzebą ochrony interesów wierzycieli, którzy dowiedziawszy się o uchwalonym obniżeniu, mogą zgłosić sprzeciw.
Warunkiem zgłoszenia obniżenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców jest dołączenie do wniosku oświadczenia wszystkich członków zarządu stwierdzającego, że wierzyciele, którzy zgłosili sprzeciw w związku z powzięciem wiadomości o obniżeniu kapitału, zostali zaspokojeni lub zabezpieczeni. Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego ogłoszenia o uchwalonym obniżeniu oraz do wezwania wierzycieli spółki do wniesienia sprzeciwu w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia ogłoszenia, jeżeli nie zgadzają się na obniżenie. Ogłoszenie należy zamieścić w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (oraz w innym piśmie, jeżeli przewidziane to zostało w umowie spółki). Wierzyciele, którzy we wspomnianym terminie zgłosili sprzeciw, powinni być przez spółkę zaspokojeni lub zabezpieczeni. Wierzycieli, którzy sprzeciwu nie zgłosili, uważa się za zgadzających się na obniżenie kapitału zakładowego.
Wniosek może zatem zostać skierowany do sądu dopiero po upływie trzymiesięcznego terminu przewidzianego na zgłoszenie sprzeciwu przez wierzycieli spółki. Wyjątkiem od tego jest tylko sytuacja, w której mimo obniżenia kapitału zakładowego nie zwraca się wspólnikom wpłat dokonanych na kapitał zakładowy, a jednocześnie z obniżeniem kapitału następuje jego podwyższenie do pierwotnej wysokości.