Łukasz Kwiatkowski, radca prawny, Kancelaria Radcy Prawnego w Poznaniu

Wierzyciel ma obowiązek złożyć wniosek do biura informacji gospodarczej o wykreślenie długu w terminie 14 dni od dowiedzenia się o jego spłacie. Kiedy nie dopełni tego obowiązku, dłużnik będący konsumentem może poinformować biuro o spłacie długu, załączając dowody uwiarygadniające ten fakt. Biuro ma obowiązek usunięcia wpisu, jeśli przedstawione dowody będą w jego ocenie wiarygodne.

Dłużnik nie ma jednak możliwości wyegzekwowania bezpośrednio od biura tego obowiązku na drodze postępowania sądowego. Może jednak dochodzić na drodze postępowania sądowego w stosunku do wierzyciela roszczeń z art. 24 par. 1 kodeksu cywilnego, tj. na podstawie przepisów o ochronie dóbr osobistych.

Przede wszystkim może domagać się nakazania przez sąd, by wierzyciel złożył w biurze informacji gospodarczej wniosek o aktualizację lub usunięcie danych.

Możliwe są także takie roszczenia, jak domaganie się złożenia przez wierzyciela oświadczenia w odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie (np. ogłoszenia w prasie), zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny, a także zadośćuczynienia pieniężnego.

Dodatkowo dłużnik może domagać się od wierzyciela, na podstawie art. 415 oraz art. 24 par. 1 i 2 kodeksu cywilnego, odszkodowania za szkody wynikłe na skutek niewykonania przez wierzyciela obowiązku usunięcia z biura informacji gospodarczej danych o spłaconym zobowiązaniu.

Warto wiedzieć, że ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych wśród określonych w art. 14 i 15 warunków wpisania długu do biura informacji gospodarczej nie zabrania wpisania długów przedawnionych.

W świetle tych przepisów zobowiązanie powinno przede wszystkim istnieć i być wymagalne. Samo przedawnienie długu nie skutkuje wygaśnięciem zobowiązania czy też brakiem jego wymagalności, lecz jedynie brakiem możliwości dochodzenia zapłaty przed sądem.

Przedawnienie długu nie stanowi także podstawy do jego wykreślenia z biura informacji gospodarczej.