Gdy zalegający z płatnościami nie reaguje na wezwania, a do uregulowania należności nie zmusi go nawet prawomocny wyrok sądu, wierzyciel powinien powierzyć odzyskanie pieniędzy komornikowi.
Mając wyrok zasądzający roszczenie z klauzulą wykonalności, wierzyciel ma prawo wybrać komornika i wskazać mu we wniosku o egzekucję, z jakiego majątku dłużnika ma ją prowadzić. Może też zlecić komornikowi poszukiwanie tego majątku, a ten ma prawo wezwać dłużnika, aby złożył wyjaśnienia na temat posiadanego majątku, z którego przeprowadzi egzekucję. Zadłużeń z ruchomości nie musi ściągać komornik sądu, w którego okręgu one się znajdują. Natomiast egzekucję z nieruchomości powinien prowadzić komornik działający przy sądzie, w którego okręgu jest ona położona.

Nieruchomości

Informację o gruntach i budynkach wierzyciel może uzyskać w wydziale wieczysto księgowym w sądzie lub w ewidencji gruntów i budynków w starostwie, a o samochodach dłużnika – w ewidencji pojazdów. W ramach jawności ksiąg wieczystych wierzyciel ma prawo do wglądu do każdej księgi prowadzonej w sądzie. W ten sposób ustali, czy dłużnik jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości albo czy przysługuje mu własnościowe spółdzielcze prawo do mieszkania, czy nieruchomość obciążona jest hipoteką, czy do księgi wpisane są tzw. ostrzeżenia lub wpisy o wszczęciu już wcześniej egzekucji przez innych wierzycieli.
O właścicielu nieruchomości, jego miejscu zamieszkania, o wartości nieruchomości, a nawet o wpisaniu jej do rejestru zabytków wierzyciel uzyska informację także z ewidencji gruntów i budynków, która jest jawna i powszechnie dostępna, prowadzona przez starostę. Z ewidencji uzyska informacje nawet o tych nieruchomościach, dla których nie zostały założone księgi wieczyste albo zbiory dokumentów. Aby uzyskać na piśmie informację z ewidencji gruntów, wierzyciel powinien złożyć wniosek i uiścić opłatę.
Na podstawie wpisów do ksiąg wieczystych wierzyciel ustali też, czy dłużnik do niedawna był właścicielem jeszcze innych nieruchomości i wyzbył się ich. Na przykład czy już podczas toczącej się sprawy w sądzie o zapłatę nie sprzedał albo nie podarował nieruchomości, aby w ten sposób ukryć majątek przed egzekucją. Wierzyciel może wystąpić do sądu z pozwem o uznanie tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego. Ma na to pięć lat, licząc od zawarcia umowy przez dłużnika. Musi jednak udowodnić, że dłużnik, zbywając nieruchomość, działał z pokrzywdzeniem wierzycieli i umyślnie wyprowadził ze swojego majątku pewne składniki po to, aby wierzyciele nie mieli z czego odzyskać należności. Powinien też udowodnić, że osoba trzecia, która nabyła nieruchomość, wiedziała, że dłużnik działa ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli albo przy zachowaniu należytej staranności mogła się o tym dowiedzieć. Uznanie czynności za bezskuteczną w stosunku do wierzyciela polega na tym, że wprawdzie umowa sprzedaży lub darowizny jest ważna, ale wierzyciel, który ją zaskarżył, może prowadzić egzekucję także ze składników majątkowych, które na skutek tej transakcji weszły do majątku nabywcy.

Informacje o samochodzie

Informację na temat samochodu, który wchodzi w skład majątku dłużnika, wierzyciel uzyska z ewidencji pojazdów, który prowadzi wojewódzki ośrodek informatyki MSW. W tym celu wierzyciel powinien złożyć wniosek na piśmie na specjalnym formularzu, który uzyska w ośrodku, i dołączyć do niego kopię tytułu wykonawczego albo tytułu zapłaty bądź innego dokumentu, który potwierdza jego prawo do roszczenia oraz dowód opłaty za informację. Na swój wniosek uzyska informacje o numerze rejestracyjnym, marce i roku produkcji pojazdu. Pozwolą one ustalić przynajmniej w przybliżeniu wartość auta i kwotę, jaką komornik uzyska za nie na licytacji. Informację taką wierzyciel może przekazać komornikowi z prośbą o zajęcie samochodu.