Jedną z najpopularniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej jest spółka z o.o. Jaką odpowiedzialność ponoszą jej wspólnicy wobec samej spółki?
Wspólnik, który wbrew przepisom lub postanowieniom umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością otrzymał wypłatę, zobowiązany jest do jej zwrotu. Wynika to z tego, iż niedopuszczalne jest dokonywanie bez podstawy prawnej jakichkolwiek przesunięć majątkowych między wspólnikami a spółką.
Dlatego wspólnik zobowiązany będzie zwrócić spółce bezpodstawnie lub nienależnie otrzymaną dywidendę, dopłatę zwróconą w zawyżonej wysokości lub też zwrócone wkłady na kapitał zakładowy albo inne nienależne świadczenie.