Organizator przetargu jest zobowiązany wezwać do uzupełnienia dokumentów nie tylko, gdy nie zostały w ogóle złożone czy zawierają błędy formalne, ale także, gdy nie potwierdzają spełnienia warunków – przypomniała w niedawnym wyroku Krajowa Izba Odwoławcza.
Przetarg dotyczył modernizacji budynków Państwowej Szkoły Zawodowej w Pile. Jednym z wymagań stawianych wykonawcom było posiadanie polisy ubezpieczenia OC na min. 1,5 mln zł. Firma, która złożyła najkorzystniejszą ofertę, przedstawiła taką polisę, ale na sumę jednego miliona złotych.
Mimo że art. 26 ust. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.; dalej: p.z.p.) nakazuje w takich sytuacjach dać wykonawcy szansę na uzupełnienie dokumentów, to zamawiający uznał, że nie dotyczy on sytuacji, jaka miała miejsce w tym przetargu.
Dokument został bowiem złożony, nie zawierał błędów formalnych, a jedynie nie potwierdzał spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W tej sytuacji przedstawiciele szkoły doszli do wniosku, że trzeba wykluczyć wykonawcę bez wzywania go do uzupełnienia dokumentów.
W złożonym odwołaniu firma przekonywała, że wpierw powinna dostać szansę na naprawienie swego błędu. Argumentowała, że spełnia ona warunki, gdyż jest ubezpieczona łącznie na dwa miliony złotych, posiadając dwie polisy – każda na jeden milion zł. Drugiej z nich omyłkowo nie dołączyła do dokumentacji.
Skład orzekający nie miał żadnych wątpliwości, że art. 26 ust. 3 p.z.p. jest obligatoryjny, a zamawiający złamał prawo, nie stosując go przed wykluczeniem.
– Złożenie dokumentu, z którego treści wynika niespełnienie warunku udziału w postępowaniu, zobowiązuje zamawiającego do wezwania wykonawcy do jego uzupełnienia w trybie art. 26 ust. 3 p.z.p. Wskazany przepis dotyczy bowiem nie tylko sytuacji niezłożenia żadnego dokumentu czy złożenia dokumentów zawierających wady formalne, ale każdej sytuacji, gdy nie zostanie wykazane spełnianie warunków – uzasadniła wyrok jego przewodnicząca Honorata Łopianowska.
– Zarówno doktryna, jak i orzecznictwo przepis ten interpretują jednoznacznie: jeżeli z dokumentów załączonych do oferty nie wynika, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, traktuje się je jak dokumenty zawierające błąd – dodała.

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej, sygn. akt KIO 2664/12.