Rząd przyjął w środę projekt noweli ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, który zakłada przesunięcie z 1 stycznia 2014 r. na 1 stycznia 2016 r. zniesienia obowiązku meldunkowego. Część przepisów regulujących kwestię meldunku zacznie obowiązywać od 2013 r.

Zgodnie z przygotowanymi w MSW zmianami od 1 stycznia 2016 r. zniknie obowiązek meldunkowy. Wcześniej, od stycznia 2013 r., zniesione zostaną niektóre zapisy związane z obowiązkiem meldunkowym.

Obywatele nie będą musieli meldować się na pobyt czasowy nie przekraczający 3 miesięcy. Turyści i wczasowicze nie będą meldować się w ośrodkach wczasowych, a właściciele, dozorcy, administratorzy nieruchomości oraz zakładów pracy nie będą weryfikować wypełniania obowiązku meldunkowego przez mieszkańców lub pracowników - to tylko niektóre ze zmian w prawie meldunkowym, jakie zaczną obowiązywać od nowego roku.

Nowością będzie także wydłużenie z 4 do 30 dni terminu na zgłoszenie meldunku. Projekt ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw, który reguluje te kwestie, przyjęła Rada Ministrów.

Reklama

Od nowego roku zniknie obowiązek zameldowania obywateli polskich oraz obywateli UE na pobyt czasowy nie przekraczający trzech miesięcy. Zrezygnowano także z obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów.

Od stycznia 2013 roku nie trzeba będzie najpierw wymeldować się w jednym urzędzie, aby dopiero w drugim urzędzie móc zameldować się w nowym miejscu. Wszystkie te czynności wykonamy w jednym urzędzie, z chwilą zameldowania się w nowym miejscu.

Reklama

Od nowego roku właściciele, dozorcy i administratorzy nieruchomości oraz zakłady pracy nie będą miały obowiązku weryfikowania wypełniania meldunku przez mieszkańców lub pracowników.

Zgodnie z oczekiwaniami obywateli, od stycznia 2013 r. będzie można dopełnić formalności meldunkowych w urzędzie przez ustanowionego pełnomocnika.

Zgodnie z projektem od nowego roku wydłużony zostanie z 4 do 30 dni termin na zgłoszenie meldunku.

Odstąpiono także od konieczności zgłaszania przy dopełnianiu obowiązku meldunkowego informacji o wykształceniu, obowiązku wojskowym oraz przedkładania książeczki wojskowej. Od nowego roku informacje te nie będą wymagane. Od stycznia 2013 roku zniesione zostaną również sankcje karne m.in. dla obywateli polskich, czy obywateli UE za niedopełnienie obowiązku meldunkowego.

Złagodzono procedury związane z wyjazdem za granicę. Aktualnie osoby wyjeżdżające za granicę na dłużej niż 3 miesiące mają obowiązek zgłosić swój wyjazd w biurze ewidencji ludności. Od stycznia 2013 roku obowiązek ten będzie dotyczył osób, które wyjeżdżają za granicę na dłużej niż 6 miesięcy.

Projekt ustawy zakłada utworzenie od stycznia 2015 r. Rejestru Dowodów Osobistych, czyli rejestru centralnego prowadzonego w formie elektronicznej. Do rejestru bezpośredni dostęp będą miały urzędy gmin. Dzięki temu rozwiązaniu obywatel będzie mógł złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego w dowolnej gminie na terenie całego kraju, niezależnie od miejsca aktualnego zamieszkania. Będzie mógł także elektronicznie przesłać wniosek o wydanie dowodu, a w urzędzie pojawi się tylko raz przy odbiorze dokumentu.

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy przesunięty zostanie termin wejścia w życie dwóch ustaw: z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych z 1 lipca 2013 r. na 1 stycznia 2015 r. oraz ustawy z 24 września 2010 r. o ewidencji ludności z 1 stycznia 2013 r. na 1 stycznia 2015 r.

W projekcie zrezygnowano od 1 stycznia 2015 r. z zamieszczania adresu zameldowania w dowodzie osobistym. Zmiana ta spowoduje, że obywatel nie będzie już musiał każdorazowo wymieniać dokumentu w przypadku zmiany miejsca stałego pobytu.

W projekcie zaproponowano przesunięcie z 1 stycznia 2014 r. na 1 stycznia 2016 r. zniesienie obowiązku meldunkowego.

Projekt zakłada także rezygnację z zapisów dotyczących warstwy elektronicznej dowodów osobistych.

Projekt ustawy przeszedł pozytywnie uzgodnienia międzyresortowe oraz konsultacje społeczne. Został przyjęty przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. 3 października br. odbyła się międzyresortowa konferencja uzgodnieniowa poświęcona tej kwestii. Wczoraj (24 października br.) projekt przyjęła Rada Ministrów.