Spośród spółek kapitałowych przedsiębiorcy mają do wyboru dwie: akcyjną oraz z ograniczoną odpowiedzialnością. Jakie są koszty funkcjonowania każdej z nich?
Koszty powołania spółki akcyjnej są dużo wyższe niż spółki z o.o. Kapitał zakładowy spółki akcyjnej nie może być niższy niż 100 tys. zł, jednak przed jej zarejestrowaniem wkłady nie muszą być wniesione w całości. Większą popularnością wśród przedsiębiorców cieszy się spółka z o.o. Jednym z powodów są znacznie niższe koszty jej założenia: minimalny kapitał zakładowy spółki z o.o. wynosi jedynie 5 tys.
Na koszty związane z funkcjonowaniem ma również wpływ to, że uchwały walnego zgromadzenia spółki akcyjnej muszą być umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza. Tymczasem zdecydowana większość uchwał zgromadzenia wspólników spółki z o.o. jest sporządzana w zwykłej formie pisemnej.
Nie można też zapominać, że w spółce akcyjnej konieczne jest powołanie rady nadzorczej. W przypadku spółki z o.o. ustanowienie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej jest obowiązkowe, o ile jej kapitał zakładowy przewyższa 500 tys., a wspólników jest więcej niż dwudziestu pięciu.
Zarówno wspólnicy spółki z o.o., jak i akcjonariusze spółki akcyjnej nie odpowiadają generalnie za jej zobowiązania. Członkowie zarządu spółki z o.o. odpowiadają jednak solidarnie za jej zobowiązania, jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna.
Mogą się uwolnić od tej odpowiedzialności, jeżeli wykażą, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie układowe albo że niedokonanie tych czynności nastąpiło nie z ich winy lub że mimo niepodjęcia powyższych działań wierzyciel nie poniósł szkody.