Projekt ten w przyszłości ma zostać połączony z konsultowanymi obecnie innymi propozycjami zmian dotyczącymi wymiany informacji między krajowymi rejestrami: karnym i sądowym.

Po planowanej nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym regułą miałaby się stać elektroniczna wymiana dokumentów dotyczących skazanych pomiędzy sądami a KRK. Chodzi o karty rejestracyjne, zawiadomienia o zmianach ewidencyjnych, informacje o ponownym skazaniu oraz zawiadomienia o udzieleniu skazanemu zezwolenia na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego.

W założeniach przewidziano, że zmiana miałaby być wprowadzana stopniowo i początkowo część sądów nadal przesyłałaby dokumenty papierowe, inne zaś posługiwałyby się już drogą elektroniczną.

Karty rejestracyjne i zawiadomienia przekazywane poprzez system teleinformatyczny muszą być uwierzytelnione podpisem elektronicznym. W tym celu przygotowane będą odpowiednie przepisy o wyposażeniu pracowników sądów w podpis weryfikowany specjalnym certyfikatem. Rozwiązanie to zagwarantuje wszystkie wymagane cechy bezpiecznego podpisu elektronicznego.

Minister sprawiedliwości w rozporządzeniu ma określić sposób oraz tryb sporządzania i dostarczania do KRK kart rejestracyjnych i zawiadomień. Podobne rozwiązania są przewidywane wobec przesyłanych przez KRK do sądów informacji o ponownym skazaniu oraz zawiadomieniu o odbywaniu przez skazanego kary w systemie dozoru elektronicznego. Przyjęte założenia przewidują również, że informacje te będą przesyłane przez system teleinformatyczny tylko do tych sądów, które w tym systemie będą przesyłać do KRK karty rejestracyjne i zawiadomienia.

Ma zostać także rozszerzona liczba podmiotów uprawnionych do uzyskania informacji z rejestru. Chodzi o podmioty, na które nałożono obowiązek powoływania do swych organów osób niekaranych m.in. członków zarządu i rad nadzorczych spółek czy osób prawnych ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

Tymczasem ostatnio do uzgodnień wewnątrzresortowych i konsultacji trafił zapowiedziany przez ministra sprawiedliwości projekt nowelizacji ustaw o krajowych rejestrach: karnym i sądowym, pozwalający na elektroniczne przesyłanie informacji tych rejestrów.

"Jednocześnie rząd zadecydował, że projekt przyjętych dzisiaj założeń, na dalszym etapie prac legislacyjnych, zostanie połączony z przesłanym w poniedziałek do konsultacji projektem nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten zakłada zapewnienie możliwości komunikowania się systemów teleinformatycznych KRS i KRK" - poinformował resort sprawiedliwości.

Taką nowelizację zapowiedział Jarosław Gowin na kanwie sprawy Amber Gold. Okazało się bowiem, że sąd rejestrowy dokonał wpisu Marcina P. jako członka zarządu tej spółki, mimo iż był on wtedy osobą karaną - a prawo tego zabrania. Wskazano, że sąd w istocie nie ma narzędzia do weryfikowania, jaka jest w rzeczywistości sytuacja prawna kandydata do członkostwa w zarządzie spółki.

Chodzi o to, aby sąd rejestrowy - wpisując do Krajowego Rejestru Sądowego nową spółkę i członków jej organów (zarząd, rada nadzorcza) lub też dokonując zmian w składzie władz - mógł drogą elektroniczną uzyskać informacje z Krajowego Rejestru Karnego na temat "konta karnego" kandydata do kierowniczych stanowisk.

Inna planowana zmiana polega na tym, aby po prawomocnym skazaniu odpowiednia informacja z KRK trafiała do KRS, który dzięki temu mógłby z urzędu rozpocząć odpowiednią procedurę wymuszającą zmiany w zarządzie danej spółki.