Głównym celem przyjętych przepisów jest ułatwienie i przyspieszenie obiegu dokumentów pomiędzy sądami powszechnymi a Krajowym Rejestrem Karnym poprzez zastąpienie dotychczas wykorzystywanych, tradycyjnych dokumentów papierowych przesyłanych pocztą ich elektronicznymi odpowiednikami przekazywanymi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Dotyczy to następujących dokumentów:

- kart rejestracyjnych,

- zawiadomień o zmianach ewidencyjnych,

- informacji o ponownym skazaniu,

- zawiadomień o udzieleniu skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego.

Projektowane regulacje zakładają zmiany:

1. w zakresie sporządzania przez sądy dokumentów podlegających rejestracji:

- w ustawie z dnia 24.05.2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2008 r., Nr 50, poz. 292 z późn. zm.) wprowadzona zostanie możliwość przesyłania do rejestru kart rejestracyjnych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Zmienione zostaną także regulacje dotyczące przekazywania za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zawiadomień o zmianach ewidencyjnych;

- w ustawie o KRK umieszczony zostanie zatem zapis, iż zarówno zawiadomienia, jak i karty rejestracyjne, przekazywane do Rejestru za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, opatrzone winny być bezpiecznym podpisem elektronicznym;

- w przypadku kart rejestracyjnych i zawiadomień przekazywanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, zamiast wzoru formularza zawiadomienia lub karty określony zostanie zakres informacji przekazywanych do Rejestru;

- KRK będzie przesyłał za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, informację do sądów o ponownym skazaniu oraz zawiadomienia o udzieleniu skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego. Informacje będą przesyłane w postaci elektronicznej tylko do tych sądów, które będą przesyłały do Rejestru karty rejestracyjne oraz zawiadomienia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

2. W zakresie dotyczącym podmiotów uprawnionych do uzyskania informacji z rejestru:

- zostanie poszerzony krąg podmiotów uprawnionych do pozyskania informacji. Zmiany te umożliwią składanie zapytań przez podmioty, na które nałożono ustawowy obowiązek powoływania do swych organów osób niekaranych. Dotyczy to określonego w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) wymogu niekaralności członków zarządu spółki lub osoby prawnej ubiegającej się u udzielenie zamówienia publicznego, wymogu niekaralności członka zarządu spółki określonego w art. 18 k.s.h., wymogu niekaralności członka rady nadzorczej i zarządu SKOK określonego w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 1996 r., Nr 1 poz. 2, z późn. zm.) oraz wymogu niekaralności członków organu zarządzającego, nadzoru i organu kontroli w organizacji pożytku publicznego, wynikającego z art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) i pkt 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.).

Powyższe rozwiązania przyczynią się do znacznego przyspieszenia przekazywania sądom informacji.