Resort sprawiedliwości przygotował ten projekt po aferze Amber Gold. Sejm przyjął projekt 7 grudnia, a Senat nie wniósł do niego poprawek.

Zmiany opracowano, gdy okazało się, że szef Amber Gold Marcin P. pozostawał we władzach spółki mimo wyroków skazujących - co powinno było skutkować wykreśleniem go z tych władz. W wyniku kontroli okazało się, że były problemy z przekazywaniem tej informacji o skazaniu między sądami, Krajowym Rejestrem Karnym (KRK) i Krajowym Rejestrem Sądowym (KRS). Wyszło też na jaw, że sąd rejestrowy w rzeczywistości nie dysponował narzędziami prawnymi pozwalającymi weryfikować oświadczenia składane przez członków zarządów spółek.

Wymiana przez system teleinformatyczny

Dotychczasową wymianę dokumentów papierowych przesyłanych pocztą zastąpi wymiana przez system teleinformatyczny. W systemie tym będą przesyłane: karty rejestracyjne karne, zawiadomienia, informacje o ponownym skazaniu, zawiadomienia o udzieleniu skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym, czyli w systemie dozoru elektronicznego. Początkowo ma funkcjonować zarówno obieg dokumentów papierowych, który z biegiem czasu - planuje się, że do końca 2015 r. - zastąpi obieg teleinformatyczny.

Według zmian dokumenty przekazywane przez system teleinformatyczny będą uwierzytelnione sądowym podpisem elektronicznym. W tym zakresie zostaną przygotowane odpowiednie przepisy o wyposażeniu pracowników sądów w podpis weryfikowany specjalnym certyfikatem. Możliwe będzie również stosowanie bezpłatnego profilu zaufanego ePUAP.

Dwa sposoby komunikowania się KRS z KRK

Dzięki podpisanej przez prezydenta nowelizacji sąd rejestrowy - wpisując do KRS nową spółkę i członków jej zarządu czy rady nadzorczej lub dokonując zmian w jej składzie - będzie mógł otrzymać drogą elektroniczną informacje z KRK o skazaniach osób kandydujących do władz. Sąd rejestrowy otrzyma z KRK informacje o skazaniu osoby wpisanej już do Krajowego Rejestru Sądowego lub o orzeczonym wobec takiej osoby zakazie prowadzenia działalności gospodarczej.

Zgodnie z dotychczas obowiązującym prawem sądy rejestrowe przed dokonaniem wpisu do KRS (w przypadku braku uzasadnionych wątpliwości) nie mają obowiązku weryfikacji spełniania wymogów niekaralności osób przewidzianego w określonych ustawach.

W nowych przepisach przewidziano dwa sposoby komunikowania się KRS z KRK. Pierwszy ma polegać na weryfikacji danych osobowych przekazywanych przez KRS do KRK już na etapie wpisu podmiotu do rejestru lub przy dokonywaniu zmian osobowych w organach podmiotu wpisanego do KRS. W tym przypadku weryfikacja nastąpi na podstawie żądania kierowanego automatycznie do KRK. Drugi sposób będzie się odnosić do przekazywania informacji o osobach już figurujących w KRS. Po prawomocnym skazaniu odpowiednia informacja z KRK trafiałaby do KRS, który dzięki temu mógłby z urzędu rozpocząć odpowiednią procedurę wymuszającą zmiany w zarządzie danej spółki.