Najbliższym członkom rodziny zmarłego w wyniku wypadku samochodowego przysługuje od zobowiązanego do naprawienia szkody wiele świadczeń – zwrot kosztów pochówku, odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej, niekiedy renta. Zgodnie z art. 446 par. 4 kodeksu cywilnego sąd może przyznać im również odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.
Aby otrzymać świadczenie, konieczne jest jednak wykazanie przez roszczącego istnienia krzywdy, czyli szkody niemajątkowej obejmującej cierpienia psychiczne po śmierci bliskiej osoby.

Dowody cierpienia