Regulacje prawne określają skutki udzielenia zabezpieczenia długu niewymagalnego (czyli takiego, którego termin zapłaty jeszcze nie nadszedł) w przypadku upadłości dłużnika. Kiedy udzielenie zabezpieczenia takiego długu może okazać się bezskuteczne?
Przepisy prawa upadłościowego przewidują bezskuteczność zabezpieczeń długu niewymagalnego udzielonych w terminie dwóch miesięcy przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.
Powyższy zakaz ma chronić ewentualnych innych wierzycieli i zabezpieczać ich interesy przed tzw. wypływem majątku upadłego. Wspomniane regulacje obejmują wszelkiego rodzaju zabezpieczenia długu, przykładowo hipotekę, zastaw czy cesję wierzytelności.