Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że nałożenie obowiązku umieszczenia biletu czy abonamentu za parkowanie w strefie płatnej za przednią szybą samochodu nie narusza prawa.
Sprawa dotyczyła uchwały rady miasta Szczecin, którą zaskarżył rzecznik praw obywatelskich. Twierdził on bowiem, że takie umieszczenie dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty za parkowanie nie mieści się w pojęciu „sposób pobierania opłaty”, o którym mówi ustawa o drogach publicznych.
Zdaniem RPO wcale nie jest konieczne wylegitymowanie się przez kierowcę dowodem wniesienia opłaty za parkowanie w ściśle określony sposób.
Rzecznik zarzucił także tej uchwale, że szczecińska rada powołała „biuro strefy” płatnego parkowania do pobierania opłat. Tymczasem żaden przepis ustawy nie daje upoważnienia zarządcy drogi – w tym przypadku radzie miasta – do przekazania kompetencji w zakresie poboru opłat innemu organowi bądź jednostce organizacyjnej.
NSA nie zgodził się z zarzutami rzecznika. Według sądu uchwała rady miasta naruszałaby prawo, gdyby konsekwencją nieumieszczenia wydruku z parkometru za szybą samochodu była sankcyjna opłata. W tej sprawie takich konsekwencji nie ma.
Obowiązek umieszczenia biletu za szybą ma na celu tylko pewne zracjonalizowanie działań kierowcy. Opłata dodatkowa w myśl uchwały jest pobierana, tylko gdyby kierowca w ogóle nie zapłacił za parkowanie. Jeśli więc kierowca posiada dowód wpłaty, ale go nie umieścił za szybą, to może go później przedstawić.
Sąd nie podzielił również zarzutu RPO, że opłaty za parkowanie pobiera tzw. biuro strefy. Według sądu nie oznacza to, że miasto powołało do tego jakiś nowy organ, ale jedynie wskazało miejsce, gdzie takiej opłaty (z wyjątkiem biletu z parkometru) można dokonać.
W biurze tym można kupić oraz doładować kartę strefową, która jest bezstykową kartą płatniczą umożliwiającą ponoszenie opłat za parkowanie.
Wyrok jest prawomocny.

Wyrok NSA z 9 sierpnia 2012 r., sygn. akt I OSK 154/12.