"Ze względu na utrzymującą się szkodliwą praktykę wielokrotnych i często nieprzemyślanych nowelizacji ustaw o charakterze kodeksowym, powodujących nawet u profesjonalistów dezorientację co do obowiązującego prawa w toczących się postępowaniach sądowych i coraz większe problemy interpretacyjne biorące się z systemowej niespójności nowych rozwiązań z przepisami dotychczasowymi, Rada apeluje, aby zmiany kodeksów dokonywane były znacznie rzadziej niż obecnie, za to w sposób kompleksowy i z zachowaniem odpowiednio długiego vacatio legis" - głosi informacja KRS za rok 2011.

Rada zaznaczyła w niej, że "w świetle dotychczasowych doświadczeń za nadmierną i nie zawsze usprawiedliwioną efektami należy uznać wiarę władzy ustawodawczej i wykonawczej w moc sprawczą szybkich i częstych nowelizacji kluczowych ustaw". W informacji dodano, że zamiast zmian prawa wystarczająca jest często poprawna i możliwie jednolita wykładnia dotychczasowych przepisów dokonywana przez sądy.

KRS zgłosiła także uwagi do obecnego modelu kształcenia sędziów. "Rada konsekwentnie postuluje zmianę obecnie obowiązującego modelu aplikacji sędziowskiej poprzez likwidację kosztownej i nieprzynoszącej efektów aplikacji ogólnej oraz zapewnienie Radzie właściwych kompetencji i rzeczywistego wpływu na proces kształcenia przyszłych i obecnych sędziów" - zaznaczono w informacji.

Od 2009 r. - po wejściu w życie wyroku TK - w sądach nie ma asesorów sędziowskich. Od tego czasu do pełnienia urzędu sędziego przygotowuje aplikacja sędziowska zakończona egzaminem. Szkolenie jest scentralizowane, prowadzi je Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury mająca siedzibę w Krakowie. Model kształcenia sędziów zakłada roczną aplikację ogólną. Jest to przygotowanie do zajmowania stanowisk referendarza sądowego i asystenta sędziego. Będąca kolejnym etapem aplikacja sędziowska trwa w sumie 4,5 roku.

"W sądach rejonowych rozpoczynają prace młodzi sędziowie bez żadnych praktyk orzeczniczych; ponad 90 proc. kandydatów na sędziów sądu rekrutuje się spośród asystentów sędziów i referendarzy" - zaznaczył przewodniczący KRS sędzia Antoni Górski. Dodał, że błędem było zmonopolizowanie szkolenia sędziów przez krakowską KSSiP. "Trudno, żeby stamtąd objąć szkoleniami całą Polskę" - powiedział.

Wiceminister sprawiedliwości Grzegorz Wałejko, odnosząc się do tych ocen, zaznaczył, że prowadzone przez KSSiP szkolenia ustawiczne sędziów i urzędników sądowych są zdecentralizowane i przeprowadzane w różnych miejscach w Polsce. "Właściwa ocena nowego modelu kształcenia i poziomu umiejętności młodych sędziów, którzy przeszli nową drogę kształcenia, będzie możliwa mniej więcej za trzy lata" - dodał.

Zgodnie z informacją przedstawioną sejmowej komisji w ubiegłym roku KRS przedstawiła prezydentowi wnioski o powołanie na stanowisko sędziego 346 osób. Rada odbyła 15 posiedzeń plenarnych, które łącznie zajęły 51 dni.