Rada Miejska w Opocznie na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 2 i art. 11 ustawy o bibliotekach (Dz.U. z 1997 r., nr 85, poz. 539 z późn. zm.) – dalej u.b. oraz art. 11 i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 406) podjęła uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej.

W jego par. 10 rada postanowiła, że biblioteka może prowadzić także inną działalność niż kulturalna, z której uzyskiwane środki przeznacza się na cele statutowe, m.in.:

sprzedaż komisową dzieł sztuki i rękodzieła ludowego,

● odpłatną działalność impresaryjną, promocyjną i marketingową,

● sprzedaż usług reklamowych,

● organizację imprez zleconych.

To postanowienie zostało uznane przez organ nadzorczy za niezgodne z prawem.

Jolanta Chełmińska, wojewoda łódzki, stwierdziła, że zakres zadań bibliotek został wyraźnie określony w art. 4 ust. 1 i 2 u.b. Oprócz zadań podstawowych biblioteka może prowadzić wyłącznie działalność: bibliograficzną, dokumentacyjną, naukowo-badawczą, wydawniczą, edukacyjną, popularyzatorską i instrukcyjno-metodyczną.

Z kolei art. 14 ust. 2 tej ustawy wymienia usługi, za które biblioteka może pobierać opłaty.

W ramach zadań biblioteki dopuszczonych przez ustawodawcę nie mieściły się zatem rodzaje działalności wymienione w par. 10 statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie.

Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Łódzkiego Nr Pnk-I.4131.551.2012