Osobom zainteresowanym egzaminem pozostało jeszcze trochę czasu, by doszlifować swoją wiedzę – z pewnością pomocna będzie lista obowiązkowych aktów prawnych i zalecanej literatury. 

Egzamin w październiku

Kandydaci, którzy zamierzają spróbować swoich sił podczas egzaminu w dniu 1 października 2012 r. mają czas do 17 sierpnia, by złożyć niezbędne dokumenty. Egzamin odbędzie się o godzinie 10.00.

Opłata egzaminacyjna wynosi 1 500,00 zł i należy wpłacić ją na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 – 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim: nr rachunku bankowego 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: „opłata za egzamin dla osób ubiegających się o licencję syndyka”.

Egzamin w listopadzie

Osoby zdecydowane na późniejszy termin: 26 listopada 2012 r. mogą złożyć wniosek o dopuszczenie do egzaminu do 12 października. Egzamin odbędzie się o godzinie 10.00, zaś opłata jest taka sama jak w poprzednim przypadku.

Co należy dołączyć do wniosku

Kandydat przed przystąpieniem do egzaminu jest zobowiązany dołączyć do wniosku następujące dokumenty:

- kopię dokumentu potwierdzającego uzyskanie tytułu magistra lub zaświadczenie o ukończeniu wyższych studiów magisterskich albo równorzędnych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

- oświadczenie wnioskodawcy, że nie jest podejrzany albo oskarżony o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

- dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej, w przypadku dołączenia do wniosku o dopuszczenie do egzaminu dowodu wniesienia opłaty egzaminacyjnej w formie wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej, na wydruku tym zamieszcza się potwierdzoną własnoręcznym podpisem informację, że figurująca na nim kwota stanowi opłatę egzaminacyjną.

Ponadto wniosek powinien zawierać dane osobowe wnioskodawcy (imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, adres zameldowania, adres do korespondencji, numer telefonu kontaktowego).

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu składa się do Ministra Sprawiedliwości na adres:

Ministerstwo Sprawiedliwości, Departament Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi,
Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa
Skr. Poczt. 33, z dopiskiem „wniosek o dopuszczenie do egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka”.