Prawie w każdym operacie szacunkowym da się znaleźć błędy i nieścisłości. Dla osób pokrzywdzonych wyceną nieruchomości może to być jedyna droga do jej podważenia.
– Jestem uczestniczką postępowania spadkowego po moich rodzicach. Uważam, że wycena, jakiej dokonał powołany przez sąd rzeczoznawca, jest rażąco niska, a on sam stronniczy. Co mogę zrobić? – pyta nasza czytelniczka.
– Po pierwsze należy walczyć z operatem, a nie z osobą biegłego, i wykazać błędy w wycenie. Te zaś prawie zawsze można znaleźć. Zazwyczaj ma się na to 14 dni od dnia dostarczenia operatu, sąd jednak może ten termin przedłużyć – podpowiada Radosław Skowron, adwokat i partner w kancelarii Kaczor Klimczyk Pucher Wypiór.
Zarzuty do opinii rzeczoznawcy przedstawia się na piśmie sądowi. Biegły może również zostać poproszony o stawiennictwo w sądzie i przesłuchany przez strony.
– Ze znaczącą wadą operatu mamy do czynienia np. wtedy, gdy biegły do wyceny nieruchomości podejściem porównawczym wziął nieruchomości o innym charakterze niż nieruchomość wyceniana, różniące się np. rokiem powstania czy lokalizacją – tłumaczy Skowron.
Jeśli zaś zachodzą wątpliwości co do bezstronności powołanego rzeczoznawcy, można starać się o jego wyłączenie. Zgodnie bowiem z art. 281 ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43, poz. 296 z późn. zm.) aż do ukończenia czynności biegłego strona może żądać jego wyłączenia z przyczyn, z jakich można żądać wyłączenia sędziego.
– W tej sytuacji trzeba wykazać, że występują przesłanki do wyłączenia. Jest nią np. fakt, że dany biegły został już kiedyś skazany za składanie fałszywych zeznań, czy występują pomiędzy nim a stroną postępowania związki rodzinne – wskazuje mecenas Skowron.
Istnieją też jednak ustawowe przesłanki wyłączenia biegłego:
● w sprawach, w których jest stroną lub pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy oddziaływa na jego prawa lub obowiązki;
● w sprawach swego małżonka, krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych bocznych do czwartego stopnia i powinowatych bocznych do drugiego stopnia;
● w sprawach osób związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
Gdy strona zgłasza wniosek o wyłączenie biegłego po rozpoczęciu przez niego czynności, obowiązana jest uprawdopodobnić, że przyczyna wyłączenia powstała później lub że przedtem nie była jej znana.
Fakt zaś, że dana osoba nie znajduje się na liście biegłych znajdujących się przy sądzie, nie ma znaczenia.
– Lista biegłych tworzona jest w jednym celu: aby ułatwić sędziom pracę – akcentuje Skowron.