Restrukturyzacja zobowiązań upadłej spółki może polegać m.in. na konwersji wierzytelności, jakie posiadają wobec niej jej wierzyciele na udziały lub akcje w podwyższonym kapitale zakładowym spółki. Jak w praktyce przebiega taka konwersja?
Zgodnie z art. 294 ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze prawomocnie zatwierdzony układ zastępuje określone w kodeksie spółek handlowych (k.s.h.) czynności związane z podwyższeniem kapitału zakładowego i objęciem udziałów lub akcji i stanowi (wraz z prawomocnym postanowieniem o zatwierdzeniu układu) podstawę wpisu podwyższenia kapitału zakładowego spółki do KRS.
Prawo upadłościowe przewiduje zatem szczególny, pozakodeksowy tryb podwyższenia kapitału zakładowego spółki z o.o. lub akcyjnej. Jak wynika ze wspomnianego wyżej przepisu, w celu podwyższenia kapitału zakładowego wspólnicy lub akcjonariusze spółki nie muszą dokonywać żadnych czynności.
Nie ma zatem potrzeby podejmowania uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego ani też o zmianie umowy spółki lub statutu. Nowi wspólnicy lub akcjonariusze nie muszą składać oświadczeń o objęciu nowych udziałów lub akcji ani też dokonywać innych czynności związanych z pokryciem obejmowanych udziałów lub akcji.
Do omawianego trybu podwyższenia kapitału zakładowego nie będą miały zatem zastosowania wymogi określone w art. 262 k.s.h. lub 441 k.s.h.
Ponieważ układ ma zastępować czynności związane z podwyższeniem kapitału zakładowego, konieczne jest, aby zawierał wszystkie niezbędne elementy i informacje, które związane są z czynnościami dotyczącymi takiego podwyższenia.
Zatem układ powinien m.in. precyzyjnie określać wysokość podwyższonego kapitału, wskazywać liczbę udziałów lub akcji obejmowanych przez poszczególnych wierzycieli, precyzować, czy udziały lub akcje obejmowane są po ich wartościach nominalnych, czy też z agio itp.
Warto pamiętać, że k.s.h. stawia odmienne wymogi co do treści uchwał o podwyższeniu kapitału zakładowego w spółce z o.o. oraz akcyjnej.
Dlatego też układ powinien uwzględniać te różnice w swojej treści.