Nie wszystkie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są w stanie poradzić sobie na rynku. Część z nich musi zostać zlikwidowana. Nie jest to jednak łatwa procedura. W jaki sposób należy prawidłowo zakończyć likwidację spółki z o.o.?
Likwidacja może zostać zakończona po podjęciu przez wspólników uchwały o likwidacji spółki, dokonaniu o tym ogłoszenia i wezwaniu wierzycieli do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzech miesięcy, a także po zakończeniu bieżących interesów spółki, ściągnięciu wierzytelności, wypełnieniu zobowiązań i upłynnieniu majątku spółki. Następnie zgromadzenie wspólników powinno zasadniczo podjąć uchwały o zakończeniu likwidacji spółki oraz o zatwierdzeniu sprawozdania likwidacyjnego. Sprawozdanie to należy sporządzić na dzień poprzedzający datę dokonania podziału między wspólników majątku spółki pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli. Podział między wspólników pozostałego majątku nie może jednak nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od daty ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli. Sumy potrzebne do zaspokojenia lub zabezpieczenia znanych spółce wierzycieli, którzy się nie zgłosili lub których wierzytelności nie są wymagalne albo są sporne, należy złożyć do depozytu sądowego.
Po zatwierdzeniu sprawozdania likwidacyjnego i zakończeniu likwidacji sprawozdanie to likwidatorzy powinni złożyć w sądzie rejestrowym. Wraz ze sprawozdaniem należy złożyć wniosek o wykreślenie spółki z rejestru. Jeżeli jednak zgromadzenie wspólników zwołane w celu zatwierdzenia sprawozdania likwidacyjnego nie odbyło się z powodu braku kworum, likwidatorzy powinni ogłosić sprawozdanie i złożyć je w sądzie wraz z wnioskiem o wykreślenie spółki z rejestru bez zatwierdzenia sprawozdania przez zgromadzenie wspólników.
Księgi i dokumenty zlikwidowanej spółki trzeba oddać na przechowanie osobie wskazanej w umowie spółki lub w uchwale wspólników. Należy zatem wcześniej wybrać taką osobę. W przypadku braku takiego wskazania przechowującego wyznacza sąd rejestrowy.