Rzecznik praw obywatelskich wystąpił do pełnomocnika rządu ds. równego traktowania w sprawie ustawy z 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania.
Do RPO wpływają bowiem informacje o problemach związanych z jej stosowaniem. Zastrzeżenia dotyczą nierównej ochrony, która przyznawana jest jedynie w enumeratywnie wymienionych obszarach.
Ustawa wprowadza różne poziomy ochrony ofiar dyskryminacji, co sprawia, że niepełnosprawni, osoby homo- lub biseksualne czy dyskryminowani ze względu na religię lub światopogląd znajdują się poza ochroną w sferze edukacji i dostępu do dóbr i usług. Zdaniem RPO zasadne wydaje się uzupełnienie obszarów, w których przysługiwałaby ochrona przed nierównym traktowaniem.
Zdaniem RPO oznacza to, że ustawa jedynie w minimalnym stopniu zapewnia ochronę prawną ofiar dyskryminacji. Skuteczną implementację przepisów unijnych mogłaby zapewnić ratyfikacja Protokołu nr 12 do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 1950 r.
RPO zwrócił się do pełnomocnika rządu o zajęcie stanowiska w tej kwestii i wystąpienie o zmianę ustawy równościowej, a także o przekazanie informacji na temat działań dotyczących ratyfikacji Protokołu nr 12.