Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań sanitarno-higienicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty, w których świadczone są usługi fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej.
Projekt jest realizacją upoważnienia zawartego w art. 22 ust. 2 ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Zastąpi obowiązujące w tym zakresie rozporządzenie ministra zdrowia z 17 grudnia 2004 r., które utraciło moc 1 stycznia br. Celem nowego aktu prawnego ma być zapobieganie zachorowaniom na choroby zakaźne.
Projekt zawiera szczegółowe wymagania w zakresie lokalizacji, liczby pomieszczeń i ich powierzchni, prowadzenia handlu czy utrzymania czystości. Jak wskazano w uzasadnieniu, proponowane przepisy są zbliżone do regulacji zawartych w obowiązującym do 1 stycznia rozporządzeniu.
„Zasadnicza różnica polega na wprowadzeniu szczegółowych wymagań sanitarno-higienicznych związanych z wykonywaniem sterylizacji oraz, zgodnie z delegacją zawartą w ustawie, określeniu procedur utrzymania w czystości i dekontaminacji w obiektach, w których dokonywana jest sterylizacja” – stwierdzono w uzasadnieniu.
Zabiegi sterylizacyjne powinny być przeprowadzane jedynie w przeznaczonych do tego urządzeniach i pomieszczeniach odpowiadających szczególnym wymaganiom i przez wyspecjalizowane w tym celu podmioty.
W projekcie wprowadzono również zmiany dotyczące przeszkolenia osób uprawnionych do realizacji procedur w zakresie czystości oraz dekontaminacji.
Te ostatnie powinny posiadać średnie wykształcenie i przeszkolenie w zakresie obsługiwania urządzeń, a osoby uprawnione do realizacji procedur w zakresie czystości – jedynie przeszkolenie w tej materii.
Uwagi do projektu można zgłaszać do dzisiaj na adres sekretariat.pr@gis.gov.pl

Etap legislacyjny
Projekt został skierowany do uzgodnień wewnętrznych