Funkcjonariusze policji czy straży miejskiej karzą sprawców wykroczeń w węższych granicach niż sąd.
Wysokość mandatów, jakie może wystawić policjant, strażnik miejski lub inny uprawniony funkcjonariusz / DGP
Taryfikatory grzywien nakładanych w formie mandatów karnych zostały pomyślane dla policjantów, strażników gminnych i wszystkich innych funkcjonariuszy, którzy mogą karać za wykroczenia. Dla sądów nie mają one żadnego znaczenia. Są one bowiem niezawisłe, a wyroki we wszystkich sprawach są skutkiem swobodnego uznania sędziego, mimo że muszą mieścić się w granicach przewidzianych przez ustawy. Sąd może również obwinionego uwolnić od kary albo tylko upomnieć.

Uszczegółowienie kar

Taryfikatory zawarte w rozporządzeniach prezesa Rady Ministrów uszczegółowiając zagrożenie zarówno za przekroczenie prędkości, jak i np. za niewywieszenie tabliczki z numerem własnego domu czy za nocne wrzaski na ulicy, znacznie ograniczają swobodne uznanie funkcjonariuszy wystawiających mandaty.
Kodeks wykroczeń mówi bowiem, że grzywna może wynosić od 20 do 5000 zł.
I chociaż przy wymierzaniu tego rodzaju kary zawsze należy brać pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste i rodzinne, a także stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe, to jednak mniejsze jest ryzyko błędu, jeżeli funkcjonariuszowi wolno poruszać się w węższym polu, np. między 100 a 500 zł w wypadku zakłócania porządku publicznego czy za zanieczyszczanie miejsca dostępnego dla publiczności (bramy w kamienicy czy stadionu narodowego), albo gdy policjant lub strażnik może wymierzyć sztywno określoną kwotę – np. 100 zł za zaśmiecanie podwórza albo klatek schodowych w bloku.

Nowe pozycje

Taryfikator rozrasta się więc. Ostatnio przybyły kwoty grzywien, jakie mogą wymierzać pracownicy zatrudnieni w urzędach górniczych przeprowadzający inspekcje w kopalniach. Wolno im bowiem karać na podstawie nowego prawa geologicznego i górniczego.
Teraz nie będzie już wątpliwości, wśród jakich kwot mogą się poruszać w razie stwierdzenia, że w kopalni, w której panuje ewidentne zagrożenie tąpnięciem lub wybuchem metanu, pozwolono górnikom zjechać pod ziemię. Mogą wówczas wystawić mandat wart 500 zł.
Do taryfikatora dodano poza tym 60 kwot – od 200 do 500 zł – jakie mogą pojawić się na mandatach wystawianych przez inspektorów urzędów górniczych.

Podstawa prawna
Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 8 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz.U. poz. 527).