Rada gminy powinna zapewnić bezdomnym zwierzętom bezterminową opiekę i określić postępowanie po umieszczeniu ich w schronisku – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Reklama
Rada gminy podjęła uchwałę, w której umieściła zapis mówiący, że bezpańskie psy zostaną przewiezione i hotelowane w schronisku przez minimum 14 dni. Zareagowało stowarzyszenie broniące praw zwierząt, wskazując, że taki zapis narusza przepisy ustawy o ochronie zwierząt.
Stowarzyszenie wniosło skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego.
Argumentowało, że rada gminy nie rozstrzygnęła o dalszym losie zwierząt. Ponadto uchwała określiła terminową opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, co również jest niedopuszczalne.
Zdaniem skarżącego bezdomne zwierzęta po umieszczeniu w schronisku powinny mieć zapewnioną bezterminową opiekę ze strony gminy.
Jednak WSA oddalił skargę. Uznał bowiem, że sporna uchwała określa dalsze postępowanie z wyłapanymi zwierzętami, ponieważ jej postanowienia wyznaczają jedynie minimalny okres ich pobytu w schronisku.
Sprawa trafiła przed NSA, który uchylił wyrok sądu i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Przyznał, że w uchwale o zapewnieniu opieki nad bezdomnymi zwierzętami rada gminy zobowiązana jest ustalić postępowanie po umieszczeniu zwierząt w schronisku.
Samo czasowe określenie wymiaru sprawowanej opieki jest niewystarczające.
Zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom należy bowiem do zadań własnych gminy. Nie można zgodzić się, iż określenie jedynie minimalnego, nie zaś maksymalnego okresu pobytu zwierząt w schronisku wypełnia obowiązek określenia dalszego postępowania ze zwierzętami.
Ustawowe wymogi ochrony zwierząt zakładają bowiem bezterminową opiekę gminy nad nimi – podkreślił NSA.

ORZECZNICTWO
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 6 marca 2012 r., sygn. akt II OSK 2622/11.