Opłata egzekucyjna powinna odpowiadać poniesionym przez komornika wydatkom, nakładowi jego pracy oraz wartości wyegzekwowanego świadczenia. Jej wysokość nie może być ustalana dowolnie przez komornika – orzekł Trybunał Konstytucyjny.
Komornik przeprowadził postępowanie egzekucyjne i ustalił wysokość kosztów egzekucyjnych na ponad 54 tys. zł. Sąd Rejonowy we Włocławku zmienił postanowienie komornika sądowego w ten sposób, że znacznie obniżył wysokość tych kosztów – do kwoty wynoszącej niewiele ponad 1 tys. zł.
Stwierdził bowiem, że kwota określona przez komornika w żaden sposób nie jest uzasadniona poniesionymi przez niego wydatkami ani nakładem jego pracy, a ponadto jest wygórowana. Dodatkowo sąd zwrócił uwagę na liczne uchybienia komornika poczynione w trakcie postępowania egzekucyjnego.