16 kwietnia 2012 r. kandydaci na przyszłych syndyków zdawali egzamin pisemny, na który składał się test i zadanie problemowe. Z danych Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że pozytywny wynik udało się uzyskać 41 osobom.

Po wejściu w życie Ustawy z 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o licencji syndyka (Dz.U. nr 239, poz. 1590) zmieniła się procedura przeprowadzania egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka.

Jak wygląda egzamin na syndyka

Materiał do egzaminu jest bardzo szeroki: obejmuje zagadnienia z zakresu prawa, ekonomii i finansów oraz zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki postępowania upadłościowego i naprawczego.

Od 1 stycznia 2011r. egzamin na syndyka ma formę pisemną, co ma zapewnić przejrzystość i równość reguł dla wszystkich zdających.

Egzamin dzieli się na dwie części: rozwiązanie testu składającego się ze 100 pytań zawierających po trzy propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa i wykonanie zadania problemowego.

Test - za każdą prawidłową odpowiedź na pytanie testowe uzyskuje się 1 punkt, zaś za pozytywny wynik egzaminu uznaje się uzyskanie co najmniej 75 punktów.
Zadanie problemowe
- wykonanie zadania problemowego ocenia się w skali od 0 do 30 punktów, ale na egzaminie trzeba zdobyć co najmniej 20 punktów.

Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości zamieszczona została już lista osób, które pozytywnie zdały egzamin.

Lista osób, które uzyskały wynik pozytywny z egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka
pobierz plik

Podobnie jak w zeszłym roku – MS opublikowało również test wraz z odpowiedziami i zadanie problemowe z egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka.

Szczegóły dostępne są na stronie ms.gov.pl.