Osoby winne katastrofy budowlanej podlegają odpowiedzialności zawodowej oraz karnej.

Ta pierwsza dotyczy projektanta, kierownika budowy (robót) i inspektora nadzoru inwestorskiego.

Może zostać wobec nich orzeczona:

● kara upomnienia,

● kara upomnienia z jednoczesnym nałożeniem obowiązku zdania egzaminu potwierdzającego znajomość procesu budowlanego,

● zakaz wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie na okres od roku do 5 lat, połączony z obowiązkiem zdania egzaminu sprawdzającego kompetencje.

Osoba, która spowoduje zawalenie się budowli, zagrażające życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, podlega także karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. (art. 163 k.k.).

Z kolei właściciel lub zarządca obiektu budowlanego, który nie spełnia obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym bądź nie zapewnia bezpieczeństwa jego użytkowania, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.