Sędziowie mają prawo do przechodzenia do wcześniejszego stanu spoczynku.
Krajowa Rada Sądownictwa wydała opinię dotycząca projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.
Członkowie rady wyrazili w nim pogląd, iż nie należy sędziom odbierać prawa do wcześniejszego przechodzenia w stan spoczynku.
Chodzi o art. 69 par. 2 prawa o ustroju sądów powszechnych, zgodnie z którym sędziowie mogą na własny wniosek przechodzić w stan spoczynku z zachowaniem prawa do uposażenia, po ukończeniu 55 lat przez kobietę, jeżeli przepracowała na stanowisku sędziego lub prokuratora nie mniej niż 25 lat, a 60 lat przez mężczyznę, jeżeli przepracował na stanowisku sędziego lub prokuratora nie mniej niż 30 lat.
KRS podkreśla, że praca sędziego jest wyczerpująca psychicznie i intelektualnie, a zachowanie pełnej sprawności fizycznej, psychicznej i intelektualnej może być w niektórych indywidualnych przypadkach trudne w wieku powyżej 60 lat.