Podane w wyroku błędne personalia można poprawić, jeżeli pomyłka miała charakter czysto pisarski.
Podane w wyroku błędne personalia można poprawić, jeżeli pomyłka miała charakter czysto pisarski.
Jeżeli jednak jest to błąd co do tożsamości, trzeba uruchomić procedurę odwoławczą – uchwalił Sąd Najwyższy.
Wątpliwe bowiem było, czy element merytoryczny wyroku, jakim jest imię i nazwisko oskarżonego, można zmienić w drodze zwykłego sprostowania.
Tożsamość winnego jest jednym z najważniejszych elementów orzeczenia, a tryb sprostowania omyłek dotyczy tylko tych pisarskich, o ile są oczywiste.
Na wniosek pierwszego prezesa SN sędziowie ustalili, że możliwość skorygowania takiego błędu należy oceniać na tle konkretnej sprawy.
Należy więc rozróżnić błędne oznaczenie tożsamości od błędnego jej ustalenia, które podważać trzeba w drodze odwołania.

Uchwała Sądu Najwyższego z 28 marca 2012 r., sygn. akt I KPZ 24/11.