Początkiem każdej inwestycji budowlanej jest znalezienie i zakupienie działki, na której dom czy inny budynek będzie mógł powstać. Aby zakup działki był ważny, umowę należy sporządzić w formie aktu notarialnego.

Najpierw jednak trzeba upewnić się, jaki status ma grunt, na którym inwestor chce budować, a więc czy jest to działka np. rolna, leśna, czy budowlana. Bez żadnych problemów i dodatkowych formalności rozpoczęcie budowy możliwe jest jedynie na działce, która ma status budowlanej.

Sprawdzając status nieruchomości, najlepiej jest poprosić w gminie o wypisy i wyrysy z map geodezyjnych, na których jest zaznaczone przeznaczenie poszczególnych obszarów.

eżeli natomiast działka, którą inwestor zamierza kupić, znajduje się na terenie, dla którego gmina uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, to na tym planie dokładnie zaznaczone jest przeznaczenie poszczególnych gruntów i sposób, w jaki można je zagospodarować.

Sposób zagospodarowania

Po znalezieniu interesującej nas nieruchomości kolejnym ważnym etapem przygotowującym budowę domu jest uzyskanie pozwolenia na jej zagospodarowanie zgodnie z naszymi zamierzeniami. Nawet bowiem jeżeli ktoś jest właścicielem działki, to nie ma prawa do zabudowywania jej w dowolny sposób.

Podstawowym dokumentem, który mówi inwestorowi o tym, co może powstać na jego nieruchomości, jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. To w nim gmina dokładnie określa, czy na gruncie może powstać dom jednorodzinny i czy może on być np. jedno- czy dwukondygnacyjny.

Plan wskazuje też, czy poza domem na gruncie może powstać także inny obiekt, np. garaż czy budynek gospodarczy, i o jakich rozmiarach. Jeśli natomiast w planie gmina określi, że działka ma status budowlano-przemysłowej, to oznacza, że można na niej wybudować także np. warsztat samochodowy.

Jeżeli natomiast dany grunt nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, to przed rozpoczęciem budowy inwestor musi uzyskać decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Wniosek o jej wydanie powinien złożyć do wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. Zgodnie z procedurą administracyjną decyzja określająca warunki zabudowy terenu powinna być wydana w ciągu miesiąca, a w skomplikowanych przypadkach w ciągu dwóch miesięcy. 

Wójt, burmistrz czy prezydent miasta w decyzji o warunkach zabudowy określa rodzaj inwestycji (np. budynek mieszkalny), warunki zabudowy (np. maksymalna liczba kondygnacji), kształt dachu, linię zabudowy, rozwiązania techniczne (np. zaopatrzenie w wodę), odprowadzenie ścieków i deszczówki, linie rozgraniczające oraz okres ważności decyzji.