Co będzie utajnione

Rozporządzenie określa, w jaki sposób należy sporządzać, przechowywać i udostępniać protokoły z przesłuchań oskarżonych, świadków, biegłych i kuratorów.

Analogicznie – dotyczy również dokumentów albo przedmiotów, na które rozciągnięty jest obowiązek zachowania tajemnicy.

Z przesłuchań oskarżonych, świadków, biegłych i kuratorów obejmujących okoliczności, na które rozciąga się obowiązek zachowania w tajemnicy informacji niejawnych, sporządza się odrębny protokół. Podobnie – odrębny protokół stosuje się do zatrzymanych w postępowaniu karnym dokumentów lub przedmiotów.

Odrębny protokół

Wszystkie dane, które będą utajnione zostaną ujęte w protokole. Co ważne, protokół ten wyłącza się z akt sprawy. O sporządzeniu takiego dokumentu czyni się wzmiankę w odpowiednim miejscu akt (nadając numer, pod którym został zarejestrowany w urządzeniu ewidencyjnym), zaś na okładce umieszcza się adnotację.

Klasyfikacja protokołów

Informacje i dokumenty mogą mieć różne stopnie tajności. Ustawodawca dokonał klasyfikacji wiadomości zawartych w protokole, nadając im klauzule: „ściśle tajne", „tajne", „poufne" lub „zastrzeżone". W zależności od kategorii różny jest sposób przechowywania takich danych.

Gdzie są przechowywane tajne protokoły

Ustawa wskazuje, że protokoły przesłuchań oraz dokumenty i przedmioty, na które rozciąga się obowiązek zachowania tajemnicy, przechowuje się w aktach sprawy lub w miejscu przechowywania dokumentów rzeczowych w taki sposób, który uniemożliwiałby zapoznanie się z nimi osobom nieuprawnionym.

Akta, protokoły przesłuchań, dokumenty lub przedmioty, o utajnieniu których zapadła decyzja – muszą być przechowywane w odpowiednich miejscach.

- „poufne” – przechowywane poza kancelarią tajną, umieszcza się i przechowuje w pomieszczeniach sądu lub prokuratury, przy zastosowaniu wyposażenia i urządzeń służących ochronie informacji niejawnych, którym przyznano certyfikaty;

- „zastrzeżone” – przechowywane poza kancelarią tajną, umieszcza się i przechowuje w pomieszczeniach sadu lub prokuratury, w meblach biurowych zamykanych na mechaniczny zamek kluczowy.

Kto ma dostęp do tajnych protokołów

Protokoły będą udostępniane stronom, obrońcom i pełnomocnikom oraz przedstawicielom ustawowym na zarządzenie prezesa sądu i przewodniczącego składu orzekającego. Także prokurator ma do tego prawo – ale tylko w postępowaniu przygotowawczym.

Protokoły można udostępniać w kancelarii tajnej lub sekretariacie – w zależności od stopnia tajności i w obecności wyznaczonego pracownika kancelarii.