Czy prowadząc postępowanie antymonopolowe w sprawie koncentracji przedsiębiorców (np. łączenia firm), prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może nałożyć karę na uczestników koncentracji? Jakie inne uprawnienia przysługują prezesowi urzędu?
Grzegorz Gajda, radca prawny w kancelarii BSJP Brockhuis Jurczak Prusak
Zgłoszenie zamiaru koncentracji do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest wymagane w przypadku koncentracji przedsiębiorców, jeśli ich łączny światowy obrót w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 1 mld euro lub też jeśli łączny obrót na terytorium Polski przekracza równowartość 50 mln euro.
Dla oceny przez prezesa urzędu, czy planowana koncentracja doprowadzi do istotnego ograniczenia konkurencji na rynku, czy też nie, istotne są prawdziwość i kompletność informacji udostępnionych przez samych przedsiębiorców w toku postępowania antymonopolowego.
Dokonujący zgłoszenia jest zobowiązany do podawania w zgłoszeniu prawdziwych i kompletnych informacji dotyczących zgłoszenia, czy to zakresie ustalenia rynku właściwego, czy też przy ocenie wpływu koncentracji na rynek. Przedsiębiorcy są dodatkowo zobowiązani do przekazywania wszelkich koniecznych informacji i dokumentów na żądanie prezesa urzędu.
W przypadku naruszenia tych obowiązków prezes urzędu może skorzystać z uprawnienia do nałożenia kary pieniężnej w wysokości do 50 mln euro. Taka kara może jednak zostać nałożona w przypadku, gdy informacje podane w zgłoszeniu koncentracyjnym były nieprawdziwe, albo wtedy, gdy przedsiębiorca nie przekazał prezesowi urzędu żądanych informacji.
Dodatkowo prezes urzędu może obciążyć przedsiębiorcę kosztami postępowania antymonopolowego wywołanych zachowaniem przedsiębiorcy niezgodnym z przepisami prawa, w tym zatajeniem informacji.
W skrajnych przypadkach prezes urzędu może również uchylić decyzję wyrażającą zgodę na koncentrację, jeżeli została ona oparta na nierzetelnych informacjach podanych przez przedsiębiorcę. Warto jednak podkreślić, że udostępnione informacje muszą być jednak decydujące dla rozstrzygnięcia w danej sprawie.