Członkowie zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie zawsze są świadomi tego, że mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności, nawet jeżeli dopuszczą się na pozór drobnych uchybień. W jakich sytuacjach może do tego dojść?
Przy zgłoszeniu spółki z o.o. do KRS trzeba dołączyć do wniosku podpisaną przez wszystkich członków zarządu listę wspólników z podaniem nazwiska i imienia lub firmy (nazwy) oraz liczby i wartości nominalnej udziałów każdego z nich. Należy to robić również w przypadku zmian w składzie wspólników w czasie działalności spółki. Za naruszenie tego obowiązku członkowi zarządu grozi grzywna do 20 tys. zł.
Kara w tej samej wysokości może być nałożona w innych sytuacjach. Otóż zarząd spółki z o.o. jest też zobowiązany prowadzić księgę udziałów. Należy w niej wpisywać m.in. nazwisko i imię albo firmę (nazwę) i siedzibę każdego wspólnika, adres, liczbę i wartość nominalną jego udziałów oraz ustanowienie zastawu lub użytkowania i wykonywanie prawa głosu przez zastawnika lub użytkownika. Na członka zarządu spółki, który dopuszcza do tego, że nie jest prowadzona księga udziałów, może być nałożona wspomniana grzywna.
Zwyczajne zgromadzenie wspólników spółki z o.o. powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Zgromadzenie zwołuje zarząd. Członek zarządu, który dopuszcza do tego, że nie zwołuje się zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia, może być ukazany grzywną do 20 tys. zł.
W pewnych sytuacjach sąd rejestrowy, na żądanie wspólnika lub wspólników reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, może wyznaczyć biegłego rewidenta, aby zbadał rachunkowość spółki.
Członkowie organów spółki muszą udzielać biegłemu rewidentowi żądanych wyjaśnień oraz zezwolić mu na przeglądanie ksiąg i dokumentów, badanie stanu kasy i dokonanie inwentaryzacji. Członek zarządu, który dopuszcza do tego, że odmawia się wyjaśnień osobie powołanej do rewizji lub nie dopuszcza jej do pełnienia obowiązków, naraża się na grzywnę we wspomnianej wysokości.