W trakcie pożaru jednej z hal magazynowych wyburzono sąsiadujący z nią budynek gospodarczy, aby pożar nie rozprzestrzenił się na pozostałe budynki biurowe. Czy poza odszkodowaniem za spaloną halę przedsiębiorca może domagać się odszkodowania również za wyburzony budynek gospodarczy? Odpowiada mec. Danuta Świątek, radca prawny z kancelarii White & Case.
W razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego ubezpieczający jest zobowiązany użyć dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów.
Rodzaj działań, jakie powinien podjąć ubezpieczający w razie wypadku, nie został zdefiniowany w przepisach prawa i, jeśli nie precyzują tego ogólne warunki ubezpieczenia, powinien być ustalany w zależności od wypadku ubezpieczeniowego (pożar, powódź, kradzież), ubezpieczonego mienia oraz okoliczności zajścia wypadku.
Ubezpieczającemu przysługuje roszczenie w stosunku do ubezpieczyciela o zwrot kosztów wynikających z zastosowania środków zmierzających do minimalizacji szkody. Warunkiem jest, aby środki te były celowe niezależnie od tego, czy doprowadziły do zamierzonego skutku.
Ubezpieczyciel zobowiązany jest do zwrotu kosztów jedynie w granicach sumy ubezpieczenia, w związku z czym kwota wypłacona z tego tytułu wraz z odszkodowaniem nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia.
Ogólne warunki ubezpieczenia mogą jednak zawierać postanowienia korzystniejsze dla ubezpieczającego, przykładowo przewidując, że zwrot poniesionych przez niego kosztów na minimalizację szkody może nastąpić do wysokości określonego limitu dodatkowego ponad sumę ubezpieczenia.

mec. Danuta Świątek, radca prawny z kancelarii White & Case