W przypadku, gdy przejęta jest część nieruchomości, a pozostała część nie nadaje się do prawidłowego wykorzystania na dotychczasowe cele, właściwy zarządca drogi jest obowiązany do nabycia, na wniosek nieruchomości, w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego tej części nieruchomości.
Prezydent miasta zajął za odszkodowaniem część działki należącej do S.T., która zgodnie z planami miała zostać przeznaczona pod drogę.
Częściowe wywłaszczenie spowodowało, że S.T. został pozbawiony dostępu do reszty nieruchomości, dlatego wniósł o nabycie przez miasto całego gruntu. Ponieważ wniosek długo nie był rozpatrywany przez prezydenta miasta, zarzucił urzędowi przewlekłość postępowania.

Nie w każdej sprawie przed organem administracji można się skarżyć na przewlekłość postępowania
Skarga na bezczynność lub przewlekłość przysługuje jedynie w sprawach, w których są wydawane decyzje, postanowienia oraz akty i czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące przyznania, stwierdzenia albo uznania uprawnienia lub obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

W odpowiedzi na skargę S.T. prezydent miasta wniósł o jej odrzucenie.
Wyjaśnił, że sprawa nabycia działki nie była rozpatrywana w trybie postępowania administracyjnego. Wykup opisywanej działki mógł bowiem nastąpić jedynie na zasadach określonych w kodeksie cywilnym. Sprawa ta ma więc charakter cywilnoprawny, a nie administracyjnoprawny.
Skarżący winien zatem zwrócić się ze stosownym roszczeniem na drogę postępowania cywilnego, przed sądem powszechnym.
Rozpoznający sprawę Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie przychylił się do stanowiska magistratu.
Wskazał on, że problematykę nabycia części nieruchomości w opisywanej wyżej sytuacji normuje art. 13 ust. 3 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych.
Przepis ten stanowi, że w przypadku, gdy przejęta jest część nieruchomości, a pozostała część nie nadaje się do prawidłowego wykorzystania na dotychczasowe cele, właściwy zarządca drogi jest obowiązany do nabycia, na wniosek nieruchomości, w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego tej części nieruchomości.
Omawiana kwestia nie należy zatem do rozpoznania w drodze postępowania administracyjnego.
„Jest to roszczenie cywilnoprawne, którego w razie sporu strona może dochodzić przed sądem powszechnym”– czytamy w postanowieniu.

Postanowienie WSA w Rzeszowie z 14 lutego 2012 r., sygn. akt II SAB/Rz 84/11.