Prezes sądu będzie informował o terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta sędziego przez 30 dni. To oznacza, że termin ten skróci się o połowę.
Faza projektu
Takie rozwiązanie znalazło się w projekcie rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie przeprowadzenia konkursów na stanowiska asystenta sędziego.
Jak wyjaśnia Joanna Dębek z biura prasowego Ministerstwa Sprawiedliwości decyzja o skróceniu okresu publikacji ogłoszenia o konkursie z 60 do 30 dni to odpowiedź na postulaty zgłaszane przez prezesów sądów.
Domagali się oni bowiem wprowadzenia rozwiązań, które pozwoliłyby w sposób szybszy wdrażać procedury konkursowe.
– Okres 30 dni jest zupełnie wystarczający do zgłoszenia odpowiedniej liczby kandydatów chętnych do wzięcia udziału w konkursie.
Zabieg ten przyczyni się zatem do sprawnego obsadzenia zwolnionych stanowisk asystentów sędziów w celu utrzymania pełnej zaplanowanej obsady – mówi Joanna Dębek.
Rzeczywistość
Obecnie rozpisanych jest 141 konkursów na stanowiska asystentów sędziów.
Jednak zdaniem przedstawicieli Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Asystentów Sędziów problem z nieobsadzonymi etatami nie polega na tym, że procedura konkursowa trwa zbyt długo.
I wskazują, że chętnych do wykonywania tego zawodu jest mało, gdyż warunki pracy asystentów sędziów są ciężkie, płace zbyt niskie, a wymagania dla kandydatów za wysokie.
Stowarzyszenie, które opiniowało projekt opisywanego rozporządzenia, zaproponowało, aby wydłużyć czas trwania konkursu z 90 minut do 120.
– Konkurs składa się z testu obejmującego 36 pytań i dwóch kazusów polegających na opracowaniu projektu postanowień sądu wraz z uzasadnieniem – wskazuje Piotr Kwaka, przewodniczący OSAS.
Stowarzyszenie, proponując wydłużenie czasu trwania konkursu, uwzględniło uwagi zgłaszane przez osoby przystępujące do niego. Ich zdaniem 90 minut nie starcza na rozwiązanie testu i sporządzenie dwóch kazusów, zwłaszcza że zdający nie mogą korzystać ze sprzętu komputerowego.
Resort sprawiedliwości uznał jednak, że brak jest argumentów uzasadniających wydłużenie czasu trwania etapu pisemnego konkursu.