Minister sprawiedliwości chce usprawnić pracę doręczycieli pism sądowych wysyłanych przez wydziały cywilne i zaproponował rezygnację z umieszczania niektórych informacji na stronie adresowej koperty.
– Nadmiar informacji, jakie muszą się znaleźć na niewielkiej powierzchni koperty, szczególnie w formacie C6 najczęściej używanym przez sądy, powoduje, że stają się one nieczytelne – tłumaczy adwokat Maciej Lipiec, prowadzący własną kancelarię.

Mniej informacji

Do tej pory, oprócz pola adresowego i nadawcy oraz strefy szyfrowej, zamieszczane są na kopercie inne adnotacje i oznaczenia: informacja o awizowaniu, powtórnym awizowaniu, dacie doręczenia lub wydania, adnotacja o niepodjęciu w terminie – oraz podpisy pod nimi, a także odciski datowników.
Natomiast projekt przewiduje, że niektóre z tych informacji mogą znaleźć się na tylnej stronie koperty.
– Spowoduje to uproszczenie niektórych czynności, np. na stronie adresowej nie trzeba będzie już podawać daty doręczenia i opatrywać jej podpisem.
Pracownik poczty, przyjmujący od listonosza przesyłkę awizowaną z powodu niezastania adresata w domu, nie będzie już przystawiał datownika i podpisywał się z przodu koperty – wyjaśnia Maciej Lipiec.

Nowe zwrotki

Projekt noweli przewiduje też zmianę wzoru formularza potwierdzenia odbioru korespondencji z sądu: nowe przepisy nie wymagałyby już wpisywania przez doręczającego na formularzu potwierdzenia odbioru imienia i nazwiska osoby, która odbiera pismo.
Wystarczy, że – tak jak to ma miejsce do tej pory – odbierający podpisze się tam czytelnie. Stare formularze będą jednak wykorzystywane aż do wyczerpania zapasów.

Odbierze pełnomocnik

Inną zmianą jest też propozycja umożliwienia pełnomocnikowi pocztowemu odbierania w placówce pocztowej przesyłek kierowanych do mocodawcy, a pochodzących z sądu. Adresat powinien udzielić mu pełnomocnictwa do wykonywania tych czynności np. w obecności upoważnionego pracownika poczty.
Propozycje tych wszystkich zmian obejmuje projekt nowelizacji rozporządzenia ministra sprawiedliwości z 12 października 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym, który ma dostosować przepisy wykonawcze do wchodzącej w życie 3 maja 2012 r ustawy z 16 września 2011 r o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 233, poz. 1381).
Projekt noweli trafił już do konsultacji z prezesami sądów apelacyjnych i okręgowych oraz został przekazany do zaopiniowania m.in. korporacjom prawniczym, stowarzyszeniu sędziów Iustitia i operatorom pocztowym.