Czy w ramach prowadzonego postępowania upadłościowego na wstępnym zgromadzeniu wierzycieli może być zawarty układ z wierzycielami? Jakie decyzje mogą być podjęte podczas takiego zgromadzenia? Jaka większość głosów decyduje o układzie?
Obowiązujące przepisy prawa upadłościowego przyznają sądowi upadłościowemu możliwość zwołania wstępnego zgromadzenia wierzycieli. Zaletą wstępnego zgromadzenia jest znaczne przyspieszenie postępowania i możliwość podjęcia decyzji co do dalszego sposobu prowadzenia upadłości już na jego wstępnym etapie. Zasadniczym przedmiotem obrad będzie podjęcie decyzji co do sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego, czyli obejmującego likwidację majątku bądź z możliwością zawarcia układu.
Warto zwrócić uwagę, że uchwała co do sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego musi być przyjęta większością głosów wierzycieli mających przynajmniej 1/5 ogólnej sumy wierzytelności. Liczba obecnych wierzycieli nie jest istotna do podjęcia tej uchwały.
W dalszej kolejności przedmiotem obrad będzie głosowanie za zatwierdzeniem układu bądź też przeciwko układowi. Aby przyjąć układ, za układem musi opowiedzieć się większość uprawnionych do głosowania wierzycieli, mających łącznie co najmniej 2/3 ogólnej sumy wierzytelności. Głosowanie może odbyć się również w grupach wierzycieli. Praktycznym problemem, który może przeszkodzić w zawarciu układu, jest kworum wymagane do podjęcia tego typu uchwały. We wstępnym zgromadzeniu musi bowiem uczestniczyć przynajmniej połowa wierzycieli mających łącznie 3/4 ogólnej sumy wierzytelności.
Należy podkreślić, że brak wymaganej większości lub też kworum nie przesądza o całkowitym niepowodzeniu układu. O ile sposób prowadzenia postępowania z możliwością zawarcia układu zostanie przyjęty, sąd może postanowić o prowadzeniu postępowania w kierunku zawarcia układu. Na wstępnym zgromadzeniu można jednocześnie podjąć uchwałę o powołaniu rady wierzycieli oraz wierzyciele mogą wyrazić opinię co do wyboru osoby syndyka, nadzorcy sądowego lub zarządcy.