Państwa członkowskie Unii Europejskiej nie powinny stanowić ani stosować przepisów prawa krajowego, które przewidywałyby nakładanie zryczałtowanych grzywien za wszelkie naruszenia regulacji dotyczących używania tachografów, niezależnie od wagi wykroczenia.
Orzekł tak luksemburski Trybunał Sprawiedliwości w sprawie, którą wywołał spór węgierskiego kierowcy ciężarówki z lokalnym organem celno-skarbowym w sprawie wykresówek z jego urządzenia rejestrującego.

Obowiązki kierowców