Przepisy Unii Europejskiej muszą być formułowane w 23 językach urzędowych. Błędy w przekładzie aktu prawnego z języka, w którym powstawał, na inny, powodują wiele trudności we właściwej jego interpretacji.
Rozbieżności między wersjami językowymi tego samego aktu prawnego mogą wynikać z niewłaściwie dobranych słów mających odmienne znaczenie w różnych systemach prawnych. Zdarza się też, że w aktach pojawiają się poważniejsze błędy, polegające na pominięciu słowa lub nawet fragmentu tekstu, co zazwyczaj zmienia całkowicie sens przepisu.

Prawo musi być spisane po polsku