Do najbliższego wtorku, 31 stycznia właściciele sklepów spożywczych i restauratorzy oferujący napoje alkoholowe muszą złożyć oświadczenia o wartości sprzedaży trunków w 2011 roku i wnieść pierwszą z trzech rat tzw. kapslowego (kolejne – do 31 maja i do 30 września). Jest to opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, którą należy wpłacić na rachunek gminy.
– Wpływy z tzw. korkowego stanowią niebagatelny dochód dla gmin, a przeznaczane są na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – wyjaśnia Mariusz Nawrot z Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krakowie.
Warto pamiętać, że przy wpłacie gotówkowej dokonywanej na rachunek gminy lub za pośrednictwem poczty za dzień zapłaty jest uważany dzień dokonania wpłaty w banku, w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub na poczcie. Za tę datę nie może być zaś uznana data wpłynięcia przekazywanej kwoty na rachunek gminy (tak: decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 10 sierpnia 2007 r., znak SKO 4221/15/2007, LexPolonica nr 2129712).

Prowadzenie sprzedaży alkoholu bez zezwolenia to wykroczenie. Grozi za to grzywna do 5 tys. złotych.

Reklama
Podstawową sankcją za złożenie oświadczenia lub uiszczenie opłaty po 31 stycznia 2012 r. jest wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż alkoholu na sześć miesięcy. Po upływie tego czasu przedsiębiorca będzie musiał się starać o zezwolenie ponownie.
Podstawa prawna
Ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 70, poz. 473 z późn. zm.).