Zmiany mają dotyczyć również procedury wnoszenia opłaty za wydanie zezwolenia.

Teraz uiszczana jest przed wydaniem zezwolenia. Oprócz tego resort chce znieść inny obowiązek, nakazujący dołączanie do wniosku odpisu z rejestru przedsiębiorców.

– Znowelizowane przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej zakazują organom administracji publicznej żądania od przedsiębiorców, aby składali razem z wnioskiem zaświadczenia o wpisie do CEIDG – przypomina radca prawny Piotr Czachorowski z Kancelarii Radców Prawnych Czachorowscy.

Zamiast decyzji inspektora sanitarnego potwierdzającego przydatność magazynów do przechowywania alkoholi resort proponuje też, aby firma składała zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów, który prowadzi powiatowy inspektor sanitarny.

Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia