TEZA: Miejsca objęte zakazem sprzedaży alkoholu określa ustawa a nie uchwała rady gminy.
STAN FAKTYCZNY
Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. W par. 1 pkt 4 i 5 przedmiotowej uchwały radni określili, że punkty sprzedaży napojów przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży mogą być usytuowane wyłącznie w budynkach wolnostojących z wyłączeniem budynków mieszkalnych, a punkty sprzedaży napojów przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży mogą być usytuowane tylko w placówkach gastronomicznych posiadających w ofercie sprzedaży dania gorące i powierzchnię zapewniającą swobodną obsługę klientów.
Uchwała ta wpłynęła do organu nadzoru. W ocenie wojewody rada podejmując przedmiotową uchwałę wykroczyła poza granice upoważnienia ustawowego z art. 12 ust. 2 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. nr 70, poz. 473 z późn. zm.).
UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy alkoholowej, radzie gminy przysługuje uprawnienie jedynie do określenia zasad usytuowania na terenie gminy (miasta) miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Wojewoda stwierdził nieważność niektórych postanowień uchwały.
Przez zasady usytuowania miejsc sprzedaży alkoholu należy rozumieć położenie punktów sprzedaży względem innych obiektów użyteczności publicznej (jak np. szkoły, przedszkola, zakłady pracy), jak też innych obiektów, które rada gminy uzna za zasługujące na szczególną ochronę. Tymczasem par. 1 ust. 3 podjętej uchwały określa katalog miejsc, w których zabrania się sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Katalog miejsc chronionych zawarty został w art. 14 ust. 1 – 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i jest to katalog zamknięty, co oznacza, że rada gminy nie może na podstawie art. 12 ust. 2 tej ustawy dokonać jego modyfikacji. Dyspozycja artykułu 12 ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nie upoważnia również do konkretyzowania, jak ma wyglądać miejsce sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz jakie warunki muszą spełniać punkty sprzedaży napojów alkoholowych. Zatem zapisy uchwały naruszają postanowienia ustawowe, a tym samym rada gminy wykroczyła poza zapisy ustawowe.
Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody podkarpackiego z 23 lutego 2011 r., P.II. 4131.2.18.2011