W celu promocji energii ze źródeł odnawialnych państwo zapewnia jej wytwórcom korzyści finansowe (np. poprzez wsparcie w postaci zielonych certyfikatów). Czy przedsiębiorstwa wytwarzające czystą energię korzystają również z innych rodzajów wsparcia?
Za odnawialne źródła energii uznaje się te, które wykorzystują w procesie przetwarzania np. wiatr, promieniowanie słoneczne, fale, prądy i pływy morskie czy spadek rzek. Takim źródłem jest też energia pozyskiwana m.in. z biomasy, biogazu wysypiskowego oraz biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków. Określone przedsiębiorstwa wytwarzające czystą energię zwolnione są z niektórych opłat, a także uprawnione są do uiszczania innych opłat w zmniejszonej wysokości. Zgodnie z art. 9e ust. 18 ustawy – Prawo energetyczne przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii o łącznej mocy elektrycznej nieprzekraczającej 5 MW zwalnia się z opłat za wpis do rejestru świadectw pochodzenia (prowadzonego przez Towarową Giełdę Energii) oraz dokonane zmiany w rejestrze, a także z opłaty skarbowej za wydanie świadectwa pochodzenia. Ponadto takie przedsiębiorstwa zwolnione są z opłaty skarbowej za wydanie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii oraz z opłaty skarbowej za czynności urzędowe związane z prowadzeniem rejestru przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego. Niezależnie od tych zwolnień przedsiębiorstwa energetyczne wytwarzające energię elektryczną w odnawialnych źródłach energii o mocy nieprzekraczającej 5 MW są zwolnione z corocznych opłat koncesyjnych w zakresie wytwarzania energii w tych źródłach.
Ponadto zgodnie z art. 7 ust. 8 prawa energetycznego opłata za przyłączenie do sieci odnawialnych źródeł energii o mocy elektrycznej zainstalowanej nie wyższej niż 5 MW oraz jednostek kogeneracji o mocy elektrycznej zainstalowanej poniżej 1 MW, wynosi połowę opłaty ustalonej na podstawie rzeczywistych nakładów.