Czytelnik wynajął lokal mieszkalny na czas określony. Najemca wypowiedział umowę najmu na początku stycznia 2012 r. W umowie nie było klauzuli o możliwości wcześniejszego jej rozwiązania. Czy najemca może wypowiedzieć umowę? Kiedy takie prawo ma wynajmujący?
Jeśli strony zawarły umowę najmu lokalu mieszkalnego na określony czas, wygasa ona po upływie terminu, na jaki została zawarta. Najemca nie może więc wcześniej wypowiedzieć umowy, chyba że zaistnieją szczególne okoliczności uprawniające go do takiego działania. Może on to zrobić bez zachowania terminów wypowiedzenia, jeśli wady najętego lokalu są takie, że zagrażają zdrowiu najemcy lub jego domowników. Nie ma w tym przypadku znaczenia, że najemca w chwili zawarcia umowy wiedział o tych wadach. Takim zagrożeniem może być np. ulatniający się gaz lub pękająca ściana w budynku.
Prawo do wypowiedzenia umowy bez zachowania terminów ma też najemca, jeśli w chwili wydania mu lokalu miał on wady, które uniemożliwiają przewidziane w umowie jego używanie. Także gdy takie wady powstały później, a wynajmujący mimo zawiadomienia go nie usunął ich albo jeśli wady te usunąć się nie dadzą. Może być to na przykład uszkodzona instalacja grzewcza lub zniszczony dach, który nie chroni przed opadami. Najemca nie ma jednak prawa wypowiedzenia umowy bez zachowania terminów, gdy wiedział o tych wadach, zawierając umowę.